Regulamin

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY - PODSTAWOWE CECHY ŚWIADCZENIA

POLITYKA PRYWATNOŚCI - INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

REGULAMINY SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNE DO POBRANIA W WERSJI PDF:


 

REGULAMIN od dnia 01.01.2021

REGULAMIN od dnia 01.07.2020

REGULAMIN od dnia 25.05.2018

REGULAMIN od dnia 25.12.2014

REGULAMIN od dnia 28.06.2014

 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM FIRMY SPARTA SP. Z O.O.

Obowiązujący od dnia 1 stycznia 2023 r.

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy firmy działający pod adresem https://www.sparta.com.pl prowadzony jest przez Spółkę pod firmą "SPARTA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie (62-006 Kobylnica), przy ul. Bocznej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000181851; kapitał zakładowy 320.000,00 PLN; posiadającą nr NIP: 7772556072 oraz REGON: 634149850, numer rejestrowy BDO: 000055860, zwaną dalej Sprzedawcą lub Spółką.


2. Sklep Internetowy działa w na stronie internetowej pod adresem: https://sparta.com.pl.
 

3. Dane kontaktowe oraz adresowe Spółki SPARTA SP. Z O.O. do korespondencji:
 

 • adres poczty elektronicznej: sklep@sparta.com.pl
 • adres do korespondencji: Bogucin, ul. Boczna 4, 62-006 Kobylnica
 • kontakt telefoniczny: + 48 61 815-00-86 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)


4. Numer rachunków bankowych Sprzedawcy:

 

 • PRZELEWY W ZŁOTÓWKACH: 
  SANTANDER BANK POLSKA S.A.
  Nr BIC (SWIFT) : WBKPPLPP
  Konto: 65 1090 1450 0000 0000 4505 4421 

 

 • PRZELEWY W EURO:
  ING Bank Śląski S.A.
  Nr BIC (SWIFT) : INGBPLPW
  Konto: 30 1050 1520 1000 0022 9780 7873 
  Konto IBAN: PL 30 1050 1520 1000 0022 9780 7873


5. Definicje: 

 

Spółka lub Sprzedawca - SPARTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie (62-006 Kobylnica), przy ul. Bocznej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000181851; kapitał zakładowy 320.000,00 PLN; posiadająca NIP Nr: 7772556072 oraz REGON: 634149850, BDO 000055860

Sklep Internetowy lub Sklep - sklep internetowy prowadzony przez SPARTA SP. Z O.O. dostępny na stronie internetowej pod adresem www.sparta.com.pl.

Klient - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, lub (2) osoba prawna, lub (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. W imieniu osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną działać mogą tylko i wyłącznie osoby prawidłowo upoważnione do ich reprezentowania.

Konsument - Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca uprzywilejowany lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta – przedsiębiorca będący osobą fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 43’1 Kodeksu cywilnego, tj. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33’1 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Czas realizacji zamówienia - liczba dni roboczych, w których Spółka skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar firmie kurierskiej w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Magazyn - magazyn Spółki zlokalizowany pod adresem siedziby Spółki w Bogucinie (62-006), przy ul. Bocznej 4.

Regulamin - niniejszy regulamin, który określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów, dokonywania za pośrednictwem Sklepu internetowego rezerwacji towarów znajdujących się w ofercie Spółki oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego (Formularza zamówienia) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub telefonicznie, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostawy towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Spółce przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia.

Konto - usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Spółki, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

Informacje handlowe - informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji i zawarcia umowy.

Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu internetowego (OWS) - zbiór ogólnych warunków stanowiących element Umowy sprzedaży, dostępne na stronie Sklepu internetowego.

Umowa sprzedaży lub Umowa - umowa sprzedaży zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego na warunkach określonych w Zamówieniu, niniejszym Regulaminie oraz OWS.

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.)

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zmianami)

 

6. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień lub dokonywania rezerwacji, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego, w tym tabletu, smartfonu z dostępem do sieci Internet
b. posiadanie przeglądarki internetowej poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera, Firefox lub Chrome w najwyższej wersji
c. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adres email)
d. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x 768 pikseli
e. dla pełnej funkcjonalności sklepu komputer Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji „cookies”, z aktywną obsługą JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in (szczegółowe informacje poniżej).

 

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Spółka podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

 

8. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

a. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu
b. korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów
c. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym
d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania
e. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam)

 

9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy). Postanowienia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Klientów oraz polityki prywatności zostały zawarte w punkcie XI Regulaminu.

 

10. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów oferowanych przez Spółkę w Sklepie Internetowym. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że postanowienia Regulaminu stanowią inaczej. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta w zakresie prawa odstąpienia od umowy sprzedaży (postanowienia zawarte w rozdziale VI Regulaminu), zgodności towaru z umową stosuje się do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

12. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Klienta będącego Konsumentem, w szczególności zawarte w rozdziale IX Regulaminu oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta dotyczące konsumenta zawarte w rozdziałach 4 (Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa), 5a (Umowy zobowiązujące do przeniesienia własności towaru na konsumenta) i 5b (Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej) tej ustawy stosuje się również do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego. Ponadto do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego stosuje się przepisy art. 385’1-385’3 Kodeksu, natomiast nie stosuje się do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).

 

13. Postanowienia punktu X. Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorców, w tym do przedsiębiorców będących Przedsiębiorcą uprzywilejowanym o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta nie stanowią inaczej.

 

II. Warunki dokonywania zakupów i składania zamówień w Sklepie Internetowym

 

1. Zamówienia mogą być składane:

a. przy wykorzystaniu Formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu Internetowego (ścieżka - zamówienia online)
b. e-mailem na adres: sklep@sparta.com.pl
c. telefonicznie pod numerem telefonicznym: +48 61 815-00-86 lub innym numerem w tym komórkowym należącym do Sparta Sp. z o.o. (może wymagać autoryzacji poprzez potwierdzenie mailem)


2. Sklep Internetowy przyjmuje zamówienia składane online przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. W przypadku zamówień składanych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zamówienia są przyjmowane są w Dni robocze w godzinach 8.00 - 17.00. Zamówienia złożone online w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym Dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

3. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz OWS dostępnymi na stronie internetowej Sklepu. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu Klient potwierdza przy rejestracji w systemie oraz każdorazowo przed złożeniem Zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia. Dla zrealizowania Umowy sprzedaży i dostawy zamawianych towarów konieczne jest podanie przez Klienta danych identyfikujących osobowych: imię i nazwisko lub pełna nazwa firmy przedsiębiorcy, adres, adres do wysyłki lub doręczenia zamówionych towarów, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej (e-mail), w przypadku przedsiębiorców dodatkowo numeru NIP - tj. danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.

 

4. Klient wypełniając formularz rejestracyjny lub Formularz zamówienia, zaznaczając pole „check box” „Akceptuję Regulamin, OWS oraz Politykę prywatności” oraz klikając na przycisk „Zarejestruj się” na stronie Sklepu internetowego: Logowanie/Rejestracja oświadcza i potwierdza, że:

a. podane w ww. formularzu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym
b. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich
c. zapoznał się z Regulaminem, OWS oraz Polityką prywatności i zobowiązuje się ich przestrzegać. 

 

5. Klient nie powinien ujawniać osobom trzecim loginu oraz hasła umożliwiającego dostęp do sklepu internetowego. Hasło winno być unikalne i trudne do odkodowania, hasła nie powinno się zapisywać dla potrzeb automatycznego logowania się i uruchamiania Konta. W miarę możliwości należy dbać o regularną aktualizację i zmianę hasła umożliwiającego logowanie się Klienta.

 

6. Przyjęcie przez Sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 

7. Do realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie Formularza zamówienia lub kontakt z konsultantem. Złożenie zamówienia może nastąpić w drodze rejestracji, wówczas należy potwierdzić rejestrację klikając w link aktywacyjny, przysłany na podany przez Klienta adres mailowy. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. Można przeglądać asortyment Sklepu, dokonać zakupów bez rejestrowania się. Klient zarejestrowany w Sklepie ma jednak możliwość, śledzenia historii zamówień, statusu złożonego zamówienia. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji), przy czym w takim przypadku Klient zobowiązany jest do podania wszystkich wymaganych danych koniecznych w celu zawarcia umowy sprzedaży i prawidłowego jej wykonania oraz do wysyłki zamówienia lub/i wygenerowania przez Sklep faktury VAT lub paragonu fiskalnego (tj. takich danych jak: imię i nazwisko lub dane firmy w przypadku Przedsiębiorców, dane teleadresowe, numeru NIP oraz adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji zamówienia). Sprzedający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji zamówienia w przypadku niepodania przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia lub podania danych nieprawdziwych, które to wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Klienta.
 

8. W celu złożenia zamówienia koniecznym jest dokonanie przez Klienta wyboru zamawianych towarów (w tym wyboru kolorystyki, ilości, innych cech towaru) poprzez „dodanie” wybranych towarów do koszyka.
 

9. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych (w przypadku nie posiadania konta dane kontaktowe i adresowe, w przypadku posiadania Konta dane zostaną pobrane automatycznie), wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

a. przedmiotu zamówienia
b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują)
c. wybranej metody płatności
d. wybranego sposobu dostawy

10. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze strony Sklepu Klient ma obowiązek podawania prawdziwych informacji i danych. Klient nie może przekazywać i umieszczać na stronie Sklepu treści niezgodnych z prawem. 

 

11. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. W przypadku, gdy Klient przed naciśnięciem przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zamknie stronę internetową lub w inny sposób wycofa się z kontynuacji składania zamówienia, zamówienie zostanie anulowane i przestaje wiązać Sprzedającego oraz Klienta.

 

12. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje drogą elektroniczną automatyczną odpowiedź - Potwierdzenie złożonego zamówienia - na adres poczty e-mail wskazany przez Klienta Potwierdzenie złożonego zamówienia przez Sklep nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. Po otrzymaniu zamówienia i przesłaniu automatycznej odpowiedzi opisanej jako Potwierdzenie złożonego zamówienia, Sklep w odrębnej korespondencji przesyła na wskazany przez Klienta adres email kolejną wiadomość o treści „Zamówienie potwierdzone przez Sklep”, przy czym po otrzymaniu przez Klienta maila zatytułowanego "Zamówienie potwierdzone przez sklep" dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów, o czym Klient jest informowany w tej korespondencji.

 

13. W przypadku, gdy po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Sklep zwróci Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, zapłaconą kwotę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

14. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy
potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji - "Zamówienie potwierdzone przez Sklep".

 

15. Nie uchybiając uprawnieniom Konsumenta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia oznaczonego Zamówienie potwierdzone przez Sklep”. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.

 

16. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą przyjęcia i potwierdzenia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zamówienie przyjmowane jest do realizacji z chwilą jego z potwierdzenia przez Sprzedawcę.

 

17. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu:

Zamówienie może zostać złożone również telefonicznie w Dni robocze od godz. 8:00 do godz. 17:00 pod numerem telefonu +48 618150086 lub inny numer należący do firmy SPARTA SP. Z O.O. (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora). W odpowiedzi na Zamówienie Klienta Sprzedawca określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, w tym: przedmiot umowy cenę, koszty dostawy. Do skutecznego zawarcia umowy przez telefon z Konsumentem niezbędne jest uprzednie następujących działań:

- ustalenie warunków zamówienia
- potwierdzenie zamówienia
- potwierdzenie akceptacji zmówienia przez Sprzedawcę oraz treści proponowanej umowy na trwałym nośniku (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej email)
- utrwalenie oświadczenia Konsumenta o zawarciu umowy (złożonego po otrzymaniu potwierdzenia) także na trwałym nośniku

 

18. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty email:

Zamówienie może zostać złożone poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Spółki. W odpowiedzi na Zamówienie Klienta Sprzedający określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z prawidłowo złożonym przez Klienta zamówieniem (w którym wskazany będzie przedmiot transakcji, cena i dane kupującego) oraz Regulaminem, Polityką Prywatności i OWS. 

 

19. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragonem fiskalnym lub fakturą), który będzie dołączany do każdego zrealizowanego zamówienia.

 

20. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie W przypadku, gdy towar nie jest dostępny Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o innych możliwościach realizacji zamówienia, przy czym w takim przypadku możliwa jest częściowa realizacja bądź zmiana zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania oraz rezygnacja z zamówienia przez Klienta. Zasady i warunki dostawy określa pkt. V Regulaminu. 

 

21. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

III. Informacja o towarach, ceny towarów

 

1. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.

 

2. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) (lub innej walucie w przypadku wyboru dostępnej opcji w tym zakresie).

 

3. Dla każdego oferowanego przez Sklep towaru podawana jest zarówno cena netto produktu (nie zawiera podatku od towarów i usług - VAT) oraz cena brutto (cena zawiera podatek od towarów i usług - VAT).

 

4. Ceny nie zawierają kosztów dostawy towarów do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy towaru i podawany jest na etapie uzupełniania formularza zamówienia lub w przypadku zamówień składanych telefonicznie lub za pośrednictwem email - w potwierdzeniu istotnych warunków zamówienia.

 

5. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

 

6. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

7. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia oraz rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

 

8. Sklep może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany towar w cenach specjalnych, promocyjnych i wyprzedażowych, przy czym ceny specjalne i promocyjne wskazanych towarów mogą obowiązywać w określonym okresie lub do całkowitego wyczerpania zapasów towarów. Cena promocyjna to cena, którą ostatecznie płaci Klient przy zachowaniu korzyści przyznanych przez Sprzedawcę, wynikających np. z rabatu, promocji, upustu, itp. Ceny tych samych Towarów na Stronie Internetowej Sklepu oraz w mogą być różne. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia. W przypadku ogłaszania promocji lub wyprzedaży Sprzedawca umieszcza informację o warunkach promocji lub regulamin promocji, a ponadto w przypadku ogłaszania promocji lub wyprzedaży Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami podawać będzie wszelkie wymagane prawem informacje.

 

9. Sprzedawca w wyniku indywidualnych negocjacji może udzielać Klientom, w szczególności będącymi Przedsiębiorcami, dodatkowych rabatów i umożliwić zakupy na podstawie indywidualnych cenników.

 

IV. Sposoby płatności
 

1. Zapłata za zamówione towary może być dokonana według wyboru Kupującego:

 

- za pobraniem - zapłata następuje przy odbiorze przesyłki, do rąk kuriera
- przelewem - na rachunek bankowy Sprzedawcy; zamówiony towar wysyłany jest po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy na kwotę równą cenie zamówionego towaru
- szybkim przelewemPrzelewy 24 (PayPro S.A. z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań); zamówiony towar wysyłany jest po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy na kwotę równą cenie zamówionego towaru
- gotówką lub kartą płatniczą - w kasie Sprzedawcy, przy odbiorze towaru w magazynie firmy w Bogucinie

 

2. Sprzedawca w wyniku indywidualnych negocjacji może udzielać Klientom (w szczególności będącym Przedsiębiorcami) prolongaty płatności oraz przyznać kredyt kupiecki.

 

V. Warunki dostawy​

 

1. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a zamówione towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. Koszty dostawy towarów zostały szczegółowo określone w OWS zamieszczonych na stronie internetowej www.sparta.com.pl.

 

3. Koszty dostawy zamówionego towaru każdorazowo podawane są również na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia. Dla wyrobów ponadgabarytowych ceny dostawy mogą być wyższe, Informacja o nich zostanie przekazana klientowi i wysyłka nastąpi po akceptacji kosztów.

 

4. Przewidywany czas realizacji zamówienia i wysyłki towaru oraz dostępność towaru wskazane są w opisie towaru na stronie Sklepu Internetowego. Klient może zostać dodatkowo poinformowany telefonicznie lub mailowo o terminie realizacji zamówienia.

 

5. Czas realizacji dostawy nie powinien przekraczać 30 dni od dnia początku biegu terminu do realizacji zamówienia określonego w ust. 6 poniżej, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku, gdy zamówienie składa się z Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie powinien przekroczyć 30 dni. Dokładamy starań, aby wysyłka następowała jak najszybciej, większość zamówień jest realizowanych w terminie do 2 dni roboczych. Poprzez podane jako termin dni robocze, należy rozumieć wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Polski. W przypadku braku towaru w magazynie a także w innych szczególnych okolicznościach (znaczna ilość zamówień, zróżnicowany asortyment zamawianych produktów) czas dostawy może ulec wydłużeniu, przy czym maksymalny czas dostawy nie powinien przekraczać 30 dni. W przypadku realizacji zamówień specjalnych czas dostawy jest ustalany indywidualnie, a klient jest każdorazowo o nim informowany i zamówienie jest realizowane po akceptacji zaproponowanego terminu dostawy. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma dostępność towaru, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.

 

6. Początek biegu czasu realizacji zamówienia liczy się w następujący sposób:

 

a. W przypadku wyboru przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności gotówką przy odbiorze zamówionego towaru - od dnia wysłania przez Spółkę do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
b. W przypadku wyboru przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, wynikające z podania błędnych danych adresowych Klienta lub innych przyczyn zawinionych przez Klienta.

 

8. Klient składając zamówienie podejmuje decyzję co do tego, czy zamówione produkty zostaną przez niego odebrane z Magazynu czy też mają być wysłane na adres wskazany w zamówieniu.

 

9. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego z Magazynu, zamówione towary można również odebrać bezpośrednio w magazynie (62-006 Kobylnica, Bogucin, ul. Boczna 4) w dni robocze w godz. od 8.00 do 17.00.

 

10. Z chwilą odbioru zamówienia na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem rzeczy, w tym ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty towarów.

 

11. W przypadku wyboru opcji odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy przy płatności gotówką, Kupujący jest zobowiązany do odebrania zamówionych towarów w terminie 7 dni od daty potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

 

12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez składającego zamówienie w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki przez Klienta.

 

13. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm zabezpieczających, plomb lub innych zabezpieczeń umieszczonych na przesyłce. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zewnętrznych paczki, w celu sprawniejszego przeprowadzenia weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego, prosimy o sporządzenie z kurierem protokołu szkody oraz powiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy - w tym drogą elektroniczną na pisząc na adres sklep@sparta.com.pl. Sporządzenie protokołu szkody oraz skontaktowanie się ze Sprzedawcą nie jest obligatoryjne, ale ułatwi wyjaśnienie sprawy. W przypadku uszkodzenia towaru podczas jego transportu Klientowi przysługują roszczenia reklamacyjne. Klient ma prawo odmowy odbioru przesyłki. Z chwilą odbioru towaru od kuriera/przewoźnika, na Klienta przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

 

14. Wszelkie niezgodności ilościowe w towarze winny być zgłaszane w ciągu 3 dni roboczych od dnia odebrania przesyłki na adres sklep@sparta.com.pl 
 


VI. Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Spółki, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Kodeksu cywilnego - tj. kosztów wymienionych w pkt. VI.9 Regulaminu. W celu usunięcia wątpliwości uznaje się iż ilekroć w niniejszym rozdziale VI Regulaminu jest mowa o Konsumencie - postanowienia niniejszego rozdziału VI Regulaminu stosuje się także do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta 

Jeżeli Konsument nie został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w pkt. VI.2 poniżej. Jeżeli Konsument został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy przed wygaśnięciem tego prawa - termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.
 

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a. obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,

b. polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;

2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy. 

 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzorcowego formularza odstąpienia stanowiącego załącznik do Regulaminu. Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy: 62-006 Kobylnica, Bogucin, ul. Boczna 4 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sklep@sparta.com.pl.

 

4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest w załączonym pliku oraz w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Warunki sprzedaży. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość.

 

5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na podany przez nich adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy o prawach konsumentów.

 

10. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Jeżeli Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa a towar dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.

Jeżeli ze względu na parametry towaru (np. przesyłki wielkogabarytowe) nie można odesłać w zwykły sposób pocztą, i jednocześnie nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy wówczas Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów, przy czym wysokość tych kosztów będzie ustalane na podstawie aktualnego cennika firmy kurierskiej, o ile nie postanowiono, że koszty te ponosi Sprzedawca. Dokładnych informacji co do wysokości tych kosztów udzieli każdorazowo Sprzedawca droga mailową - po wcześniejszym kontakcie mailowym.

 

11. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w odniesieniu do następujących umów:
 

(1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

(2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

(3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

(4) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

(5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(6) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

(7) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

(8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(9) zawartej w drodze aukcji publicznej;

(10) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy prawo o konsumentach;

(11) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
 

VII. Gwarancje

 

1. Niektóre towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta (Gwarant). Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary.

 

2. W przypadku, gdy towar oferowany przez Sklep jest objęty gwarancją udzieloną przez producenta warunki gwarancji udzielonej przez producenta są doręczane wraz z towarem w formie oddzielnego dokumentu lub mogą być umieszczone przez producenta bezpośrednio na opakowaniu towaru.

 

VIII. Reklamacje

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

Przepisy określające zasady odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru zawarte są:
 

a. w przypadku gdy zakup towaru ma miejsce po 31.12.2022 r. a kupującym jest Konsument albo Przedsiębiorca na prawach konsumenta (tj. gdy zakup przez takiego przedsiębiorcę nie ma charakteru zawodowego) - w przepisach rozdziału 5A (art. 43a i nast.) ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) - do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

b. w pozostałych przypadkach - w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

 

2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru zgodnego z umową i bez wad oraz do należytego wykonywania usług. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.
 

3. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta z tytułu wad towarów lub innych, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

 

4. Jeżeli po przejściu własności towaru na Klienta stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne (jest niezgodny z umową), Klient wedle własnego wyboru może:

a. skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez producenta towaru (Gwaranta) lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy (dotyczy towarów objętych gwarancją),

b. złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna - Ustawa o prawach konsumenta) albo rękojmi za wady (podstawa prawna -Kodeks cywilny) - stosownie do przypadków opisanych w pkt 1 lit a i b powyżej.

 

5. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

- pisemnie na adres Sprzedawcy
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sparta.com.pl
- osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

 

6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

- informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
- żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Wymogi podane w zdaniach poprzednich mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

7. Sprzedawca poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedawcy przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.

 

8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy (art. 43c ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi będącemu Przedsiębiorcą (art. 568 § 1 Kodeksu Cywilnego).

 

Rozdział IX. Uprawnienia Konsumenta w związku z brakiem zgodności Towaru z umową i odpowiedzialność Sprzedawcy za zgodność świadczenia z umową.

 

1. W razie braku zgodności Towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w obowiązujących przepisach Ustawy o prawach konsumenta.
 

2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:


1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

 

3. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
 


1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:


a. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
b. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
c. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;


3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;


4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.


4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w pkt. 2 lub 3 powyżej jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:


1) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;

2) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę;

 

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w ust. 1, jeżeli brak ten podstępnie zataił.


7. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.


8. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

 

I. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

 

9. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 

1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy o prawach konsumenta (pkt.8 ppkt „i „ powyżej);

2) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 ustawy o prawach konsumenta (pkt.8 ppkt „iii „ do ‘v.’ powyżej);

3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy o prawach konsumenta (pkt. 8 powyżej);

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 

Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

10. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez przedsiębiorcę obowiązków wynikających z art. 43d i art. 43e.usatwy o prawach konsumenta (pkt. 8 i pkt. 9 powyżej)

 

11. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 

12. Jeżeli Sprzedawca odmawia uwzględnienia reklamacji, a Klient będący konsumentem nie chce przenosić sporu na drogę sądową, to ma on możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 

a. Klient będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. z dnia 19 lipca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1668 z późn. zmianami), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. 

b. Klient będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. z dnia 19 lipca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1668), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

d. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (łącze elektroniczne do Platformy ODR - ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to sklep@sparta.com.pl.
 


 13. Postanowienia niniejszego rozdziału „IX Uprawnienia w związku z brakiem zgodności Towaru z umową i odpowiedzialność Usługodawcy za zgodność świadczenia z umową.” stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 

X. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumentów.

 

2. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

3. Klientom będącym Przedsiębiorcami z wyłączenie Przedsiębiorców na prawach konsumenta - nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny, o którym mowa w rozdziale VI Regulaminu.

 

3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. 

 

4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W szczególności spisać w obecności kuriera protokół uszkodzenia, jeśli paczka jest zniszczona lub uszkodzona.

 

5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

 

6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi w szczególności odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem winny być rozpatrywane w trybie negocjacji, jeśli jednak one okażą się bezskuteczne zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

XI. Odpowiedzialność

 

1. Sprzedawca dołoży starań, aby jego świadczenia były na wysokim poziomie oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji.

 

2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie zawiera Polityka Prywatności, która jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.

 

3. Sprzedawca oświadcza, że Sklep internetowy prowadzony jest przy wykorzystaniu bezpieczniejszych mechanizmów przetwarzania danych.

 

4. Klient zobowiązuje się do korzystania z zakupów drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a w szczególności do niedostarczania na www.sparta.com.pl oraz sklep@sparta.com.pl treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym oraz naruszającym dobre imię osób trzecich, w tym także niezamówionej informacji handlowej.

 

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 

sposób w jaki Klienci korzystają ze strony internetowej ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki

szybkość przesyłania danych i wynikającą z ograniczeń technicznych i rodzajów łącz transmisyjnych

brak transmisji lub przekłamania danych, wynikłe z niezgodności urządzeń technicznych lub oprogramowania zastosowanego przez Klienta, w szczególności w zakresie niewłaściwego ustawienia parametrów monitora Klienta skutkującego np. błędnym przyjęciem wyglądu nabywanych towarów

 

XII. Dane osobowe i polityka prywatności

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego - będących osobami fizycznymi w rozumieniu RODO, podawanych przez Klientów w Sklepie Internetowym działającym pod adresem: www.sparta.com.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym) - jest spółka pod firmą SPARTA SP. Z O.O. z siedzibą w Bogucinie, adres siedziby: ul. Boczna 4, 62-006 Bogucin.

 

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, które wymagają podania danych osobowych. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w pkt. 4 poniżej również w celu świadczenia usługi Newslettera na zasadach określonych w pkt.3 poniżej. Niezbędnym elementem procedury rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest konieczne w celu rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru, a także realizacji oraz obsługi zamówienia.

 

3. Klienci, którzy zainteresowani są otrzymywaniem Newslettera mają możliwość otrzymywania newsletterów poprzez podanie w ramach dostępnego na stronie Serwisu formularza swojego adresu e-mail, na który Newslettery chcieliby otrzymywać oraz poprzez zaznaczenie w ramach tego formularza stosownych opcji poprzez zaznaczenie stosownych opcji w procesie zakupów (formularzu zamówienia) w Sklepie Internetowym, poprzez zaznaczenie stosownych opcji w ramach Konta Użytkownika zarejestrowanego lub poprzez zaznaczenie stosownej opcji podczas wypełniania formularza dla potrzeb zakupów w Sklepie Internetowym. Klient ma możliwość rezygnacji z usługi Newslettera i odwołania zgody na otrzymywanie Newslettera - w każdym czasie poprzez wypełnienie stosownych opcji znajdujących się na stronach Serwisu lub Koncie użytkownika lub poprzez przesłanie maila z informacją o rezygnacji i odwołaniu zgody na adres: biuro@sparta.com.pl.

 

4. Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) udostępnionych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Klient ma wszelkie prawa wynikające z powyższego Rozporządzenia.

 

5. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej, również sprofilowanej drogą elektroniczną w postaci Newslettera, przy czym z usługi tej można w każdej chwili zrezygnować.

 

6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towaru.

 

7. Klientowi, którego dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę - w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności przepisów RODO - przysługuje: 
 

1) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.

2) Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.

3) Prawo żądania od Administratora usunięcia danych.

4) Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.

5) Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.

6) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.

7) Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

9) Prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora - poprzez kontakt z pracownikiem lub przedstawicielem Administratora (kontakt niezautomatyzowany), wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1) -6) i pkt 8) -9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Administratorem (adres i dane kontaktowe podane na wstępie). 
Prosimy o dopisek: „Ochrona danych osobowych”. 

 

8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. 

 

9. Ofertowane przez Sklep Internetowy usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej 16 roku życia. Z tych względów informujemy, że każdorazowo korzystanie z serwisu przez osoby poniżej 16 roku życia wymaga zgody opiekuna prawnego, a w przypadku, gdy Sprzedawca stwierdzi, iż bez zgody opiekunów prawnych przetwarzane są dane osobowe osób poniżej 16 roku życia wówczas Sprzedawca podejmie odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych. Sprzedawca nie przetwarza świadomie danych osobowych osób poniżej 16 roku ich życia bez ważnej zgody ich opiekunów prawnych.

 

10. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 

11. Szczegółowe zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, w tym określenie w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane osobowe Klienta oraz wskazanie pozostałych informacji, o których mowa w art. 13 RODO - zostały zamieszczone w Polityce Prywatności stanowiącej integralną część Regulaminu i umieszczonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce Polityka Prywatności.

 

12. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” i pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

 

13. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstron odwiedzanych przez Klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Klienta (w tym profilowanie i personalizacja podstron Serwisu).

 

14. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Klienta. Zgodna może zostać wyrażona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Klienta do przeglądania zawartości Serwisu.

 

15. Klient może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z funkcji sklepu internetowego będzie niemożliwe, Klient nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych, plików cookies i polityki prywatności znajdują się w zakładce polityka prywatności.

 

XII. Postanowienia końcowe

 

1. Zmiana Regulaminu:


Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw zmiany funkcjonalności sklepu lub zmian organizacyjnych w Spółce - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

a. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej - Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.


b. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.


c. Zaleca się, aby Klient skopiował aktualną w momencie zakupu wersję Regulaminu do pamięci trwałej własnego urządzenia.


2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, dla Umów Sprzedaży zawartych po dniu 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 

3. Umowa Sprzedaży: zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 

4. Prawa autorskie: Strona internetowa, wszelkie materiały na niej zawarte w tym zdjęcia, schematy, rysunki, filmy, opisy, bazy danych są chronione prawem autorskim. Ich kopiowanie wymaga każdorazowo uzyskania pisemnej zgody firmy SPARTA SP. Z O.O. z siedzibą w Bogucinie.

 

5. Polityka Prywatności będąca integralną częścią regulaminu (cookies) dostępna jest tutaj.

 

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 01.01.2023 r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. 

 

7. Załącznikami do Regulaminu są: załącznik nr 1 do Regulaminu - wzór formularza odstąpienia od umowy.

 

 

Zarząd Sparta Sp. z o.o.

Bogucin, 2023-01-01