Regulamin

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy - Podstawowe cechy świadczenia

Polityka prywatności - Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Regulaminy sklepu internetowego:

 1. Regulamin od dnia 25.12.2014 r.
 2. Regulamin do dnia 24.12.2014 r.
 3. Regulamin od dnia 25.05.2018 r.
 4. Regulamin do dnia 31.12.2020 r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM FIRMY SPARTA sp. z o.o.

Obowiązujący od dnia 1 stycznia 2021 r.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Sklep internetowy firmy działający pod adresem www.sparta.com.pl prowadzony jest przez Spółkę pod firmą "SPARTA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie (62-006 Kobylnica), przy ul. Bocznej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 181851; kapitał zakładowy 320.000,00 PLN; posiadającą nr NIP: 7772556072 oraz REGON: 634149850, numer rejestrowy BDO: 000055860, zwaną dalej Sprzedawcą lub Spółką .
 3. Sklep działa w na stronie internetowej pod adresem: https://sparta.com.pl.
 • Dane kontaktowe oraz adresowe Spółki Sparta sp. z o.o. do korespondencji :
 • adres poczty elektronicznej: sklep@sparta.com.pl
 • adres do korespondencji : Bogucin, ul. Boczna 4, 62-006 Kobylnica,
 • kontakt telefoniczny: + 48 61 815-00-86 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 • Numer rachunku bankowego :

PRZELEWY W ZŁOTÓWKACH: 
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
Nr BIC (SWIFT): WBKPPLPP
Konto: 65 1090 1450 0000 0000 4505 4421

PRZELEWY W EURO:
ING Bank Śląski S.A.
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
Konto: 30 1050 1520 1000 0022 9780 7873 
Konto IBAN: PL 30 1050 1520 1000 0022 9780 7873

 1. Definicje :

Spółka lub Sprzedawca - SPARTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie (62-006 Kobylnica), przy ul. Bocznej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 181851; kapitał zakładowy 320.000,00 PLN; posiadająca NIP Nr: 7772556072 oraz REGON: 634149850, BDO 000055860

Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez SPARTA sp. z o.o. dostępny na stronie internetowej pod adresem www.sparta.com.pl

Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące lub (2) osoba prawna; lub (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. W imieniu osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną działać mogą tylko i wyłącznie osoby prawidłowo upoważnione do ich reprezentowania.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Spółką niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Przedsiębiorca uprzywilejowany – przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę Sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG , w tym w szczególności z numerów PKD (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).

Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 43’1 Kodeksu cywilnego, tj. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33’1 § 1 Kodeksu cywilnego , prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Spółka skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar firmie kurierskiej w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Magazyn - magazyn Spółki zlokalizowany pod adresem siedziby Spółki w Bogucinie (62-006), przy ul. Bocznej 4;

Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów, dokonywania za pośrednictwem Sklepu internetowego rezerwacji towarów znajdujących się w ofercie Spółki oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego (Formularza zamówienia) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie lub faksem, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostawy towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Spółce przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;

Konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Spółki, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu internetowego (OWS) - zbiór ogólnych warunków stanowiących element Umowy sprzedaży, dostępne na stronie Sklepu internetowego.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz OWS.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. z dnia 16 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm. )

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zmianami)

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień lub dokonywania rezerwacji, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
 1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego, w tym tabletu, smatfonu z dostępem do sieci Internet;
 2. posiadanie przeglądarki internetowej poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera, Firefox lub Chrome w najwyższej wersji.
 3. Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adres email),
 4. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x 768 pikseli,
 5. Dla pełnej funkcjonalności sklepu komputer Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji „cookies”, z aktywną obsługą JavaScript oraz zaistalowany flash plug-in (szczegółowe informacje poniżej).

 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Spółka podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.
 2. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
 • niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Spółka. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Spółka ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane między innymi w celu należytego świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również w celu zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży .

Postanowienia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Klientów oraz polityki prywatności zostały zawarte w punkcie XI Regulaminu .

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów oferowanych przez Spółkę w Sklepie Internetowym.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz Ustawy prawach konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. - w przypadku Przedsiębiorcy uprzywilejowanego - postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Klienta będącego Konsumentem stosuje się również do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego , przy czym od dnia 1 stycznia 2021 r. przepisy art. 385’1-385’3 Kodeksu cywilnego oraz przepisy zawarte w dziale II tytuł XI Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady) dotyczące konsumenta stosuje się do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego - z wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego, Wobec Przedsiębiorcy uprzywilejowanego począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. nie stosuje się przepisów art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.
 4. Postanowienia punktu IX. Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorców, w tym do przedsiębiorców będących Przedsiębiorcą uprzywilejowanym o ile bezwględnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta nie stanowią inaczej,
   

II. Warunki dokonywania zakupów i składania zamówień

 

 1. Zamówienia mogą być składane :
 1. przy wykorzystaniu Formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu (ścieżka - zamówienia online)
 2. e-mailem na adres: sklep@sparta.com.pl
 3. telefonicznie pod numerem telefonicznym : +48 61 815-00-86 lub innym numerem w tym komórkowym należącym do Sparta Sp. z o.o. (może wymagać autoryzacji poprzez np. potwierdzenie mailem)
 4. faksem pod numerem faksu: +48 61 815-02-45
 5. Sklep przyjmuje zamówienia składane online oraz za pomocą faksu przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. W przypadku zamówień składanych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zamówienia są przyjmowane są w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00. Zamówienia złożone online w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym Dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 6. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza przy rejestracji w systemie oraz przed złożeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia. Dla zrealizowania umowy sprzedaży i dostawy zamawianych towarów konieczne jest podanie przez Klienta danych identyfikujących osobowych: imię i nazwisko lub pełna nazwa firmy przedsiębiorcy, adres, adres do wysyłki zamówionych towarów doręczenia produktu, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej (e-mail), w przypadku przedsiębiorców dodatkowo numeru NIP – tj. danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 7. Klient wypełniając formularz rejestracyjny lub Formularz zamówienia, zaznaczając pole „check box” „Akceptuję Regulamin, OWS oraz Politykę prywatności” oraz klikając na przycisk „Zarejestruj się” na stronie Sklepu internetowego: Logowanie/Rejestracja oświadcza i potwierdza, że:
 8. podane w ww. formularzu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym
 9. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 10. zapoznał się z Regulaminem, OWS oraz Polityką prywatności i zobowiązuje się ich przestrzegać.

 

 1. Klient nie powinien ujawniać osobom trzecim loginu oraz hasła umożliwiającego dostęp do sklepu internetowego. Hasło winno być unikalne i trudne do odkodowania, hasła nie powinno się zapisywać dla potrzeb automatycznego logowania się i uruchamiania Konta. W miarę możliwości należy dbać o regularną aktualizację i zmianę hasła umożliwiającego logowanie się Klienta.
 2. Przyjęcie przez Sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Do realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia lub kontakt z konsultantem. Złożenie zamówienia może nastąpić w drodze rejestracji, wówczas należy potwierdzić rejestrację klikając w link aktywacyjny, przysłany na podany przez Klienta adres mailowy. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. Można przeglądać asortyment Sklepu, dokonać zakupów bez rejestrowania się. Klient zarejestrowany w Sklepie ma jednak możliwość:, śledzenia historii zamówień, statusu złożonego zamówienia. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji), przy czym w takim przypadku Klient zobowiązany jest do podania wszystkich wymaganych danych koniecznych w celu zawarcia umowy sprzedaży i prawidłowego jej wykonania oraz do wysyłki zamówienia lub/i wygenerowania przez Sklep faktury VAT lub paragonu fiskalnego ( tj. takich danych jak: imię i nazwisko lub dane firmy w przypadku Przedsiębiorców, dane teleadresowe, numeru NIP oraz adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji zamówienia). Sprzedający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji zamówienia w przypadku niepodania przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia lub podania danych nieprawdziwych, które to wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Klienta.
 4. W celu złożenia zamówienia koniecznym jest dokonanie przez Klienta wyboru zamawianych towarów (w tym wyboru kolorystyki, ilości, innych cech towaru ) poprzez „dodanie” wybranych towarów do koszyka.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych (w przypadku nie posiadania konta dane kontaktowe i adresowe, w przypadku posiadania Konta dane zostaną pobrane automatycznie), wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy
 6. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze strony Sklepu Klient ma obowiązek podawania prawdziwych informacji i danych. Klient nie może przekazywać i umieszczać na stronie Sklepu treści niezgodnych z prawem.
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. W przypadku gdy Klient przed naciśnięciem przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zamknie stronę internetową lub w inny sposób wycofa się z kontynuacji składania zamówienia, zamówienie zostanie anulowane i przestaje wiązać Sprzedającego oraz Klienta.
 8. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje drogą elektroniczną automatyczną odpowiedź - Potwierdzenie złożonego zamówienia - na adres poczty e-mail wskazany przez Klienta Potwierdzenie złożonego zamówienia przez Sklep nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. Po otrzymaniu zamówienia i przesłaniu automatycznej odpowiedzi opisanej jako Potwierdzenie złożonego zamówienia, Sklep w odrębnej korespondencji przesyła na wskazany przez Klienta adres email kolejną wiadomość o treści „Zamówienie potwierdzone przez Sklep”, przy czym po otrzymaniu przez Klienta maila zatytułowanego ”Zamówienie potwierdzone przez sklep” dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów, o czym Klient jest informowany w tej korespondencji.
 9. W przypadku gdy po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Sklep zwróci Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, zapłaconą kwotę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji - „ Zamówienie potwierdzone przez Sklep”.
 11. Nie uchybiając uprawnieniom Konsumenta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia oznaczonego Zamówienie potwierdzone przez Sklep”. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.
 12. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą przyjęcia i potwierdzenia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zamówienie przyjmowane jest do realizacji z chwilą jego z potwierdzenia przez Sprzedawcę.
 13. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu :
 14. Zamówienie może zostać złożone również telefonicznie w Dni robocze od godz. 9:00 do godz. 17:00 pod numerem telefonu +61 8150086, +61 8151650 lub inny numer, również komórkowy należący do firmy Sparta Sp. z o.o. (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 15. W odpowiedzi na Zamówienie Klienta Sprzedawca określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, w tym: przedmiot umowy cenę, koszty dostawy;
 16. do skutecznego zawarcia umowy przez telefon z Konsumentem niezbędne jest uprzednie następujących działań :

- ustalenie warunków zamówienia

- potwierdzenia zamówienia

- potwierdzenie akceptacji zmówienia przez Sprzedawcę oraz treści proponowanej umowy na trwałym nośniku (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej email ),

 - utrwalenie oświadczenia Konsumenta o zawarciu umowy (złożonego po otrzymaniu potwierdzenia) także na trwałym nośniku.

 1. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem faksu :
 1. Zamówienie może zostać złożone również za pomocą faksu w pod numerem telefonu +61 8150245 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)
 2.  W odpowiedzi na Zamówienie Klienta Sprzedający określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, w tym: przedmiot umowy cenę, koszty dostawy
 3. do skutecznego zawarcia umowy przez telefon z Konsumentem niezbędne jest uprzednie następujących działań :

- ustalenie warunków zamówienia

- potwierdzenia zamówienia

- potwierdzenie akceptacji zmówienia przez Sprzedawcę oraz treści proponowanej umowy na trwałym nośniku (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej email ),

 - utrwalenie oświadczenia Konsumenta o zawarciu umowy (złożonego po otrzymaniu potwierdzenia) także na trwałym nośniku.

 1. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty email
 1. Zamówienie może zostać złożone również poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Spółki
 2. W odpowiedzi na Zamówienie Klienta Sprzedający określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4.  Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z prawidłowo złożonym przez Klienta zamówieniem (w którym wskazany będzie przedmiot transakcji, cena i dane kupującego) oraz Regulaminem, Polityką Prywatności i OWS.
 3. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragonem fiskalnym lub fakturą), który będzie dołączany do każdego zrealizowanego zamówienia.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie W przypadku gdy towar nie jest dostępny Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o innych możliwościach realizacji zamówienia, przy czym w takim przypadku możliwa jest częściowa realizacja bądź zmiana zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania oraz rezygnacja z zamówienia przez Klienta. Zasady i warunki dostawy określa pkt. V Regulaminu. 
 5. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

 1. Informacja o towarach, ceny towarów

 

 1. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
 2. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) (lub innej walucie w przypadku wyboru dostępnej opcji w tym zakresie).
 3. Dla każdego oferowanego przez Sklep towaru podawana jest zarówno cena netto produktu (nie zawiera podatku od towarów i usług – VAT) oraz cena brutto (cena zawiera podatek od towarów i usług - VAT)
 4. Ceny nie zawierają kosztów dostawy towarów do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy towaru i podawany jest na etapie uzupełniania formularza zamówienia lub w przypadku zamówień składanych telefonicznie lub za pośrednictwem email – w potwierdzeniu istotnych warunków zamówienia.
 5. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
 6. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 7. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia oraz rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 8. Sklep może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany towar w cenach specjalnych, promocyjnych i wyprzedażowych, przy czym ceny specjalne i promocyjne wskazanych towarów mogą obowiązywać w określonym okresie lub do całkowitego wyczerpania zapasów towarów.
 9. Sprzedawca w wyniku indywidualnych negocjacji może udzielać Klientom, w szczególności będącymi Przedsiębiorcami, dodatkowych rabatów i umożliwić zakupy na podstawie indywidualnych cenników.

 

IV. Sposoby płatności

 1. Zapłata za zamówione towary może być dokonana według wyboru Kupującego:
 1. za pobraniem - zapłata następuje przy odbiorze przesyłki, do rąk kuriera;
 2. przelewem - na rachunek bankowy Sprzedawcy; zamówiony towar wysyłany jest po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy na kwotę równą cenie zamówionego towaru;
 3. szybkim przelewemPrzelewy 24 (PayPro SA z siedzibą przy ul. Kanlerskiej 15, 60-327 Poznań) zamówiony towar wysyłany jest po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy na kwotę równą cenie zamówionego towaru;
 4. gotówką lub kartą płatniczą w kasie Sprzedawcy - przy odbiorze towaru w magazynie firmy w Bogucinie

 

 1. Sprzedawca w wyniku indywidualnych negocjacji może udzielać Klientom (w szczególności będącym Przedsiębiorcami) prolongaty płatności oraz przyznać kredyt kupiecki.

 

V. Warunki dostawy​

 1. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a zamówione towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Koszty dostawy towarów zostały szczegółowo określone w OWS zamieszczonych na stronie internetowej www.sparta.com.pl.
 3. Koszty dostawy zamówionego towaru każdorazowo podawane są również na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia. Dla wyrobów ponadgabarytowych ceny dostawy mogą być wyższe, Informacja o nich zostanie przekazana klientowi i wysyłka nastąpi po akceptacji kosztów.
 4. Przewidywany czas realizacji zamówienia i wysyłki towaru oraz dostępność towaru wskazane są w opisie towaru na stronie Sklepu Internetowego. Klient może zostać dodatkowo poinformowany telefonicznie lub mailowo o terminie realizacji zamówienia.
 5. Czas realizacji dostawy nie powinien przekraczać 30 dni od dnia początku biegu terminu do realizacji zamówienia określonego w ust. 6 poniżej, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku gdy zamówienie składa się z Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie powinien przekroczyć 30 dni. Dokładamy starań, aby wysyłka następowała jak najszybciej, większość zamówień jest realizowanych w  terminie do 2 dni roboczych. Poprzez podane jako termin dni robocze, należy rozumieć wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Polski. W przypadku braku towaru w magazynie a także w innych szczególnych okolicznościach (znaczna ilość zamówień, zróżnicowany asortyment zamawianych produktów ) czas dostawy może ulec wydłużeniu, przy czym maksymalny czas dostawy nie powinien przekraczać 30 dni. W przypadku realizacji zamówień specjalnych czas dostawy jest ustalany indywidualnie, a klient jest każdorazowo o nim informowany i zamówienie jest realizowane po akceptacji zaproponowanego terminu dostawy. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma dostępność towaru, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską
 6. Początek biegu czasu realizacji zamówienia liczy się w następujący sposób:
  1.  w przypadku wyboru przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności gotówką przy odbiorze zamówionego towaru – od dnia wysłania przez Spółkę do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji,
  2. w przypadku wyboru przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, wynikające z podania błędnych danych adresowych Klienta lub innych przyczyn zawinionych przez Klienta.
 8. Klient składając zamówienie podejmuje decyzję co do tego, czy zamówione produkty zostaną przez niego odebrane z Magazynu czy też mają być wysłane na adres wskazany w zamówieniu.
 9. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego z Magazynu, zamówione towary można również odebrać bezpośrednio w Magazynie Magazynu w Dni robocze w godz. od 8.00 do 18.00.
 10. Z chwilą odbioru zamówienia na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem rzeczy, w tym ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty towarów.
 11. W przypadku wyboru opcji odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy przy płatności gotówką, Kupujący jest zobowiązany do odebrania zamówionych towarów w terminie 7 dni od daty potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez składającego zamówienie w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki przez Klienta.
 13. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm zabezpieczających, plomb lub innych zabezpieczeń umieszczonych na przesyłce. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zewnętrznych paczki, w celu sprawniejszego przeprowadzenia weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego, prosimy o sporządzenie z kurierem protokołu szkody oraz powiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy - w tym drogą elektroniczną na pisząc na adres sklep@sparta.com.pl Sporządzenie protokołu szkody oraz skontaktowanie się ze Sprzedawcą nie jest obligatoryjne, ale ułatwi wyjaśnienie sprawy. W przypadku uszkodzenia towaru podczas jego transportu Klientowi przysługują roszczenia reklamacyjne. Klient ma prawo odmowy odbioru przesyłki. Z chwilą odbioru towaru od kuriera/przewoźnika, na Klienta przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.
 14. Wszelkie niezgodności ilościowe w towarze winny być zgłaszane w ciągu 3 dni roboczych od dnia odebrania przesyłki na adres sklep@sparta.com.pl 

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. VI.9 Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzorcowego formularza odstąpienia stanowiącego załącznik do Regulaminu. Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy: 62-006 Kobylnica, Bogucin, ul. Boczna 4 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sklep@sparta.com.pl lub faksem nr 61 8150245.
 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest w załączonym pliku oraz w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „ Warunki Sprzedaży ”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Sprzedawcy towar lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić towar osobiście lub przez osobę wskazaną bezpośrednio do Magazynu Spółki.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, wysokość tych kosztów można oszacować na 12 PLN. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jeżeli ze względu na parametry towaru (np. przesyłki wielkogabarytowe) nie można odesłać w zwykły sposób pocztą, i jednocześnie nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy wówczas Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów, przy czym wysokość tych kosztów będzie ustalane na podstawie aktualnego cennika firmy kurierskiej, o ile nie postanowiono, że koszty te ponosi Sprzedawca. Dokładnych informacji co do wysokości tych kosztów udzieli każdorazowo Sprzedawca droga mailową - po wcześniejszym kontakcie mailowym, wysokość tych kosztów można oszacować na 45 PLN.
 10. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do następujących umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (9) zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 

VII. Gwarancje

 1. Niektóre towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary.
 2. W przypadku gdy towar oferowany przez Sklep jest objęty gwarancją udzieloną przez producenta warunki gwarancji udzielonej przez producenta są doręczane wraz z towarem w formie oddzielnego dokumentu lub mogą być umieszczone przez producenta bezpośrednio na opakowaniu towaru.

VIII. Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. Reklamacje składane przez Klientów będących konsumentami rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy Kodeks Cywilny dotyczących rękojmi za wady.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
 • pisemnie na adres Sprzedawcy
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sparta.com.pl
 • osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

(2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz

(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Wymogi podane w zdaniach poprzednich mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku gdy Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej uważa się, że Sprzedawca uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku., Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 2. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres siedziby Sprzedawcy. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 3. Zwrócenie się przez Sprzedawcę z prośbą o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. VIII.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. VIII.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: //www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; //www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz //www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. z dnia 19 lipca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1668 z późn. zmianami), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. 
  2. Klient będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. z dnia 19 lipca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1668), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 
  4. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (łącze elektroniczne do Platformy ODR – //ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to sklep@sparta.com.pl
    

IX. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.
 2. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W szczególności spisać w obecności kuriera protokół uszkodzenia, jeśli paczka jest zniszczona lub uszkodzona.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi w szczególności odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem winny być rozpatrywane w trybie negocjacji, jeśli jednak one okażą się bezskuteczne zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
   

X. Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca dołoży starań, aby jego świadczenia były na wysokim poziomie oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO ) oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie zawiera Polityka Prywatności, która jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca oświadcza, że Sklep internetowy prowadzony jest przy wykorzystaniu bezpieczniejszych mechanizmów przetwarzania danych.
 4. Klient zobowiązuje się do korzystania z zakupów drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a w szczególności do niedostarczania na www.sparta.com.pl oraz sklep@sparta.com.pl treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym oraz naruszającym dobre imię osób trzecich, w tym także niezamówionej informacji handlowej.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • sposób w jaki Klienci korzystają ze strony internetowej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
 • szybkość przesyłania danych i wynikającą z ograniczeń technicznych i rodzajów łącz transmisyjnych;
 • brak transmisji lub przekłamania danych, wynikłe z niezgodności urządzeń technicznych lub oprogramowania zastosowanego przez Klienta, w szczególności w zakresie niewłaściwego ustawienia parametrów monitora Klienta skutkującego np. błędnym przyjęciem wyglądu nabywanych towarów.

XI. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego - będących osobami fizycznymi w rozumieniu RODO , podawanych przez Klientów w Sklepie Internetowym działającym pod adresem : www.sparta.com.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym , w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym ) - jest spółka pod firmą SPARTA sp. z o.o. z siedzibą w Bogucinie , adres siedziby: ul. Boczna 4 , 62-006 Bogucin.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę , które wymagają podania danych osobowych. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w pkt. 4 poniżej również w celu świadczenia usługi newslettera na zasadach określonych w pkt.3 poniżej. Niezbędnym elementem procedury rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest konieczne w celu rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru, a także realizacji oraz obsługi zamówienia.
 3. Klienci, którzy zainteresowani są otrzymywaniem newslettera mają możliwość otrzymywania newsletterów poprzez podanie w ramach dostępnego na stronie Serwisu formularza swojego adresu e-mail, na który Newslettery chcieliby otrzymywać oraz poprzez zaznaczenie w ramach tego formularza stosownych opcji poprzez zaznaczenie stosownych opcji w procesie zakupów (formularzu zamówienia) w Sklepie Internetowym, poprzez zaznaczenie stosownych opcji w ramach Konta Użytkownika zarejestrowanego lub poprzez zaznaczenie stosownej opcji podczas wypełniania formularza dla potrzeb zakupów w Sklepie Internetowym. Klient ma możliwość rezygnacji z usługi newslettera i odwołania zgody na otrzymywanie newslettera - w każdym czasie poprzez wypełnienie stosownych opcji znajdujących się na stronach Serwisu lub Koncie użytkownika lub poprzez przesłanie maila z informacją o rezygnacji i odwołaniu zgody na adres: biuro@sparta.com.pl
 4. Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) udostępnionych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Klient ma wszelkie prawa wynikające z powyższego Rozporządzenia .
 5. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej, również sprofilowanej drogą elektroniczną w postaci Newslettera, przy czym z usługi tej można w każdej chwili zrezygnować.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towaru.
 7. Klientowi, którego dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę - w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności przepisów RODO - przysługuje prawo do: 

1)prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania 2)prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne 3)prawo żądania od Administratora usunięcia danych 4)prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych 5)prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi; 6)prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego 7)prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8)prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) 9)prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora – poprzez kontakt z pracownikiem lub przedstawicielem Administratora (kontakt niezautomatyzowany), wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Administratorem (adres i dane kontaktowe podane na wstępi), prosimy o dopisek: „Ochrona danych osobowych”.

 1. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. 
 2. Ofertowane przez Sklep Internetowy usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Z tych względów informujemy, że każdorazowo korzystanie z serwisu przez dzieci poniżej 16 roku życia wymaga zgody opiekuna prawnego , a w przypadku gdy Sprzedawca stwierdzi, iż bez zgody opiekunów prawnych przetwarzane są dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia wówczas Sprzedawca podejmie odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych. Sprzedawca nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku ich życia bez ważnej zgody ich opiekunów prawnych.
 3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych
 4. Szczegółowe zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, w tym określenie w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane osobowe Klienta oraz wskazanie pozostałych informacji , o których mowa w art. 13 RODO  - zostały zamieszczone w Polityce Prywatności stanowiącej integralną część Regulaminu i  umieszczonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce Polityka Prywatności.
 5. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” i pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 6. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstron odwiedzanych przez Klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Klienta ( w tym profilowanie i personalizacja podstron Serwisu)
 7. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Klienta. Zgodna może zostać wyrażona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Klienta do przeglądania zawartości Serwisu.
 8. Klient może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z funkcji sklepu internetowego będzie niemożliwe, Klient nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu., Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności”.
   

XII. Postanowienia końcowe

 1. Zmiana Regulaminu:
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw zmiany funkcjonalności sklepu lub zmian organizacyjnych w Spółce - w zakresie w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  4. Zaleca się aby Klient skopiował aktualną w momencie zakupu wersję Regulaminu do pamięci trwałej własnego urządzenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, dla Umów Sprzedaży zawartych po dniu 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. Prawa autorskie : Strona internetowa, wszelkie materiały na niej zawarte w tym zdjęcia, schematy, rysunki, filmy, opisy, bazy danych są chronione prawem autorskiem. Ich kopiowanie wymaga każdorazowo uzyskania pisemnej zgody firmy Sparta sp. z o.o. z siedzibą w Bogucinie.
 5. Załącznikami do Regulaminu są: załącznik nr 1 do Regulaminu - wzór formularza odstąpienia od umowy.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. i obowiązuje do umów sprzedaży zawartych począwszy od tego dnia.
 7. Polityka Prywatności będąca integralną częścią regulaminu (cookies) dostępna jest tutaj

 

Zarząd
SPARTA sp. z o.o.

Bogucin, 1 stycznia 2021 roku

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Obowiązujący od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy firmy działający pod adresem www.sparta.com.pl prowadzony jest przez Spółkę pod firmą "SPARTA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie (62-006 Kobylnica), przy ul. Bocznej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 181851; kapitał zakładowy 320.000,00 PLN; posiadającą nr NIP: 7772556072 oraz REGON: 634149850, numer rejestrowy BDO: 000055860, zwaną dalej Sprzedawcą lub Spółką .
 2. Sklep działa w na stronie internetowej pod adresem: https://sparta.com.pl.

 • Dane kontaktowe oraz adresowe Spółki Sparta sp. z o.o. do korespondencji :

 • adres poczty elektronicznej: sklep@sparta.com.pl

 • adres do korespondencji : Bogucin, ul. Boczna 4, 62-006 Kobylnica,

 • kontakt telefoniczny: + 48 61 815-00-86 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

 • Numer rachunku bankowego :

PRZELEWY W ZŁOTÓWKACH: 
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
Nr BIC (SWIFT): WBKPPLPP
Konto: 65 1090 1450 0000 0000 4505 4421

PRZELEWY W EURO:
ING Bank Śląski S.A.
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
Konto: 30 1050 1520 1000 0022 9780 7873 
Konto IBAN: PL 30 1050 1520 1000 0022 9780 7873

 1. Definicje :

 1. Spółka lub Sprzedawca - SPARTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie (62-006 Kobylnica), przy ul. Bocznej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 181851; kapitał zakładowy 320.000,00 PLN; posiadająca NIP Nr: 7772556072 oraz REGON: 634149850

 2. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez SPARTA sp. z o.o. dostępny na stronie internetowej pod adresem www.sparta.com.pl ;

 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub osoba prawna; lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej działać mogą tylko i wyłącznie osoby prawidłowo umocowane do ich reprezentowania.

 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Spółką niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;

 5. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

 6. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 7. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Spółka skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar firmie kurierskiej w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;

 8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 9. Magazyn - magazyn Spółki zlokalizowany pod adresem siedziby Spółki w Bogucinie (62-006), przy ul. Bocznej 4;

 10. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów, dokonywania za pośrednictwem Sklepu internetowego rezerwacji towarów znajdujących się w ofercie Spółki oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego (Formularza zamówienia) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie lub faksem, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostawy towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Spółce przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;

 12. Konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Spółki, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 13. Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

 14. Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu internetowego (OWS) - zbiór ogólnych warunków stanowiących element Umowy sprzedaży, dostępne na stronie Sklepu internetowego.

 15. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz OWS.

 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zmianami)

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień lub dokonywania rezerwacji, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego, w tym tabletu, smatfonu z dostępem do sieci Internet;

 2. posiadanie przeglądarki internetowej poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera, Firefox lub Chrome w najwyższej wersji.

 3. Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adres email),

 4. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x 768 pikseli,

 5. Dla pełnej funkcjonalności sklepu komputer Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji „cookies”, z aktywną obsługą JavaScript oraz zaistalowany flash plug-in (szczegółowe informacje poniżej)

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Spółka podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

 2. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

 1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

 2. korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

 3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

 5. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Spółka. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Spółka ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 2. Sklep Internetowy prowadzony przez SPARTA sp. z o.o. prowadzi sprzedaż towarów na rzecz osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz na rzecz przedsiębiorców będących osobami prawnymi bądź jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, a także osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

 3. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów oferowanych przez Spółkę w Sklepie Internetowym. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, z wyjątkiem pkt. IX. Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców.
   

II. Warunki dokonywania zakupów i składania zamówień

 1. Zamówienia mogą być składane :

 1. przy wykorzystaniu Formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu ( ścieżka - zamówienia online)

 2. e-mailem na adres: sklep@sparta.com.pl

 3. telefonicznie pod numerem telefonicznym : +48 61 815-00-86 lub innym numerem w tym komórkowym należącym do Sparta Sp. z o.o. (może wymagać autoryzacji poprzez np. potwierdzenie mailem)

 4. faksem pod numerem faksu: +48 61 815-02-45

 5. Sklep przyjmuje zamówienia składane online oraz za pomocą faksu przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. W przypadku zamówień składanych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zamówienia są przyjmowane są w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00. Zamówienia złożone online w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym Dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 6. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza przy rejestracji w systemie oraz przed złożeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia. Dla zrealizowania umowy sprzedaży i dostawy zamawianych towarów konieczne jest podanie przez Klienta danych identyfikujących osobowych: imię i nazwisko lub pełna nazwa firmy przedsiębiorcy, adres, adres do wysyłki zamówionych towarów doręczenia produktu, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej (e-mail), w przypadku przedsiębiorców dodatkowo numeru NIP – tj. danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 7. Klient wypełniając formularz rejestracyjny lub Formularz zamówienia, zaznaczając pole „check box” „Akceptuję Regulamin, OWS oraz Politykę prywatności” oraz klikając na przycisk „Zarejestruj się” na stronie Sklepu internetowego: Logowanie/Rejestracja oświadcza i potwierdza, że:

 8. podane w ww. formularzu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym

 9. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

 10. zapoznał się z Regulaminem, OWS oraz Polityką prywatności i zobowiązuje się ich przestrzegać

 1. Klient nie powinien ujawniać osobom trzecim loginu oraz hasła umożliwiającego dostęp do sklepu internetowego. Hasło winno być unikalne i trudne do odkodowania, hasła nie powinno się zapisywać dla potrzeb automatycznego logowania się i uruchamiania Konta. W miarę możliwości należy dbać o regularną aktualizację i zmianę hasła umożliwiającego logowanie się Klienta.

 2. Przyjęcie przez Sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 3. Do realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia lub kontakt z konsultantem. Złożenie zamówienia może nastąpić w drodze rejestracji, wówczas należy potwierdzić rejestrację klikając w link aktywacyjny, przysłany na podany przez Klienta adres mailowy. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. Można przeglądać asortyment Sklepu, dokonać zakupów bez rejestrowania się. Klient zarejestrowany w Sklepie ma jednak możliwość:, śledzenia historii zamówień, statusu złożonego zamówienia. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji), przy czym w takim przypadku Klient zobowiązany jest do podania wszystkich wymaganych danych koniecznych w celu zawarcia umowy sprzedaży i prawidłowego jej wykonania oraz do wysyłki zamówienia lub/i wygenerowania przez Sklep faktury VAT lub paragonu fiskalnego ( tj. takich danych jak: imię i nazwisko lub dane firmy w przypadku Przedsiębiorców, dane teleadresowe, numeru NIP oraz adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji zamówienia). Sprzedający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji zamówienia w przypadku niepodania przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia lub podania danych nieprawdziwych, które to wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Klienta.

 4. W celu złożenia zamówienia koniecznym jest dokonanie przez Klienta wyboru zamawianych towarów (w tym wyboru kolorystyki, ilości, innych cech towaru ) poprzez „dodanie” wybranych towarów do koszyka.

 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych (w przypadku nie posiadania konta dane kontaktowe i adresowe, w przypadku posiadania Konta dane zostaną pobrane automatycznie), wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

  1. przedmiotu zamówienia,

  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

  3. wybranej metody płatności,

  4. wybranego sposobu dostawy

 6. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze strony Sklepu Klient ma obowiązek podawania prawdziwych informacji i danych. Klient nie może przekazywać i umieszczać na stronie Sklepu treści niezgodnych z prawem.

 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. W przypadku gdy Klient przed naciśnięciem przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zamknie stronę internetową lub w inny sposób wycofa się z kontynuacji składania zamówienia, zamówienie zostanie anulowane i przestaje wiązać Sprzedającego oraz Klienta.

 8. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje drogą elektroniczną automatyczną odpowiedź - Potwierdzenie złożonego zamówienia - na adres poczty e-mail wskazany przez Klienta Potwierdzenie złożonego zamówienia przez Sklep nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. Po otrzymaniu zamówienia i przesłaniu automatycznej odpowiedzi opisanej jako Potwierdzenie złożonego zamówienia, Sklep w odrębnej korespondencji przesyła na wskazany przez Klienta adres email kolejną wiadomość o treści „Zamówienie potwierdzone przez Sklep”, przy czym po otrzymaniu przez Klienta maila zatytułowanego ”Zamówienie potwierdzone przez sklep” dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów, o czym Klient jest informowany w tej korespondencji.

 9. W przypadku gdy po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Sklep zwróci Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, zapłaconą kwotę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 10. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji - „ Zamówienie potwierdzone przez Sklep”.

 11. Nie uchybiając uprawnieniom Konsumenta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia oznaczonego Zamówienie potwierdzone przez Sklep”. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.

 12. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą przyjęcia i potwierdzenia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zamówienie przyjmowane jest do realizacji z chwilą jego z potwierdzenia przez Sprzedawcę.

 13. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu :

 1. Zamówienie może zostać złożone również telefonicznie w Dni robocze od godz. 9:00 do godz. 18:00 pod numerem telefonu +61 8150086, +61 8151650 lub inny numer, również komórkowy należący do firmy Sparta Sp. z o.o. (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

 2. W odpowiedzi na Zamówienie Klienta Sprzedawca określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, w tym: przedmiot umowy cenę, koszty dostawy;

 3. do skutecznego zawarcia umowy przez telefon z Konsumentem niezbędne jest uprzednie następujących działań :

- ustalenie warunków zamówienia

- potwierdzenia zamówienia

- potwierdzenie akceptacji zmówienia przez Sprzedawcę oraz treści proponowanej umowy na trwałym nośniku (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej email ),

 - utrwalenie oświadczenia Konsumenta o zawarciu umowy (złożonego po otrzymaniu potwierdzenia) także na trwałym nośniku.

 1. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem faksu :

 1. Zamówienie może zostać złożone również za pomocą faksu w pod numerem telefonu +61 8150245 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)

 2.  W odpowiedzi na Zamówienie Klienta Sprzedający określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, w tym: przedmiot umowy cenę, koszty dostawy

 3. do skutecznego zawarcia umowy przez telefon z Konsumentem niezbędne jest uprzednie następujących działań :

- ustalenie warunków zamówienia

- potwierdzenia zamówienia

- potwierdzenie akceptacji zmówienia przez Sprzedawcę oraz treści proponowanej umowy na trwałym nośniku (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej email ),

 - utrwalenie oświadczenia Konsumenta o zawarciu umowy (złożonego po otrzymaniu potwierdzenia) także na trwałym nośniku.

 1. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty email

 1. Zamówienie może zostać złożone również poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Spółki

 2. W odpowiedzi na Zamówienie Klienta Sprzedający określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę.

 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4.  Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z prawidłowo złożonym przez Klienta zamówieniem (w którym wskazany będzie przedmiot transakcji, cena i dane kupującego) oraz Regulaminem, Polityką Prywatności i OWS.

 2. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragonem fiskalnym lub fakturą), który będzie dołączany do każdego zrealizowanego zamówienia.

 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie W przypadku gdy towar nie jest dostępny Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o innych możliwościach realizacji zamówienia, przy czym w takim przypadku możliwa jest częściowa realizacja bądź zmiana zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania oraz rezygnacja z zamówienia przez Klienta. Zasady i warunki dostawy określa pkt. V Regulaminu. 

 4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   

III. Informacja o towarach, ceny towarów

 1. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.

 2. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) (lub innej walucie w przypadku wyboru dostępnej opcji w tym zakresie).

 3. Dla każdego oferowanego przez Sklep towaru podawana jest zarówno cena netto produktu (nie zawiera podatku od towarów i usług – VAT) oraz cena brutto (cena zawiera podatek od towarów i usług - VAT)

 4. Ceny nie zawierają kosztów dostawy towarów do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy towaru i podawany jest na etapie uzupełniania formularza zamówienia lub w przypadku zamówień składanych telefonicznie lub za pośrednictwem email – w potwierdzeniu istotnych warunków zamówienia.

 5. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

 6. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 7. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia oraz rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

 8. Sklep może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany towar w cenach specjalnych, promocyjnych i wyprzedażowych, przy czym ceny specjalne i promocyjne wskazanych towarów mogą obowiązywać w określonym okresie lub do całkowitego wyczerpania zapasów towarów.

 9. Sprzedawca w wyniku indywidualnych negocjacji może udzielać Klientom, w szczególności będącymi Przedsiębiorcami, dodatkowych rabatów i umożliwić zakupy na podstawie indywidualnych cenników.
   

IV. Sposoby płatności

Zapłata za zamówione towary może być dokonana wedug wyboru Kupującego:

 1. za pobraniem - zapłata następuje przy odbiorze przesyłki, do rąk kuriera;

 2. przelewem - na rachunek bankowy Sprzedawcy; zamówiony towar wysyłany jest po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy na kwotę równą cenie zamówionego towaru;

 3. szybkim przelewem - Przelewy 24 (PayPro SA z siedzibą przy ul. Kanlerskiej 15, 60-327 Poznań) zamówiony towar wysyłany jest po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy na kwotę równą cenie zamówionego towaru;

 4. gotówką lub kartą płatniczą w kasie Sprzedawcy - przy odbiorze towaru w magazynie firmy w Bogucinie

Sprzedawca w wyniku indywidualnych negocjacji może udzielać Klientom (w szczególności będącym Przedsiębiorcami) prolongaty płatności oraz przyznać kredyt kupiecki

 

V. Warunki dostawy​

 1. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a zamówione towary  są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Koszty dostawy towarów zostały szczegółowo określone w OWS zamieszczonych na stronie internetowej  www.sparta.com.pl.

 3. Koszty dostawy zamówionego towaru każdorazowo podawane są również na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia. Dla wyrobów ponadgabarytowych ceny dostawy mogą być wyższe, Informacja o nich zostanie przekazana klientowi i wysyłka nastąpi po akceptacji kosztów.

 4. Przewidywany czas realizacji zamówienia i wysyłki towaru oraz dostępność towaru wskazane są w opisie towaru na stronie Sklepu Internetowego. Klient może zostać dodatkowo poinformowany telefonicznie lub mailowo o terminie realizacji zamówienia.

 5. Czas realizacji dostawy  nie powinien przekraczać 30 dni od dnia początku biegu terminu do realizacji zamówienia określonego w ust. 6 poniżej, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku gdy  zamówienie składa się z  Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie powinien przekroczyć 30 dni. Dokładamy starań, aby wysyłka następowała jak najszybciej, większość  zamówień jest realizowanych w   terminie  do 2 dni roboczych. Poprzez podane jako termin dni robocze, należy rozumieć wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Polski.  W przypadku braku towaru w magazynie a także w innych szczególnych okolicznościach (znaczna ilość zamówień, zróżnicowany  asortyment  zamawianych produktów ) czas dostawy może ulec wydłużeniu, przy czym maksymalny czas dostawy nie powinien przekraczać 30 dni.  W przypadku realizacji zamówień specjalnych czas dostawy jest ustalany indywidualnie, a klient jest każdorazowo o nim informowany i zamówienie jest realizowane po akceptacji zaproponowanego terminu dostawy.  Na  czas  realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma dostępność towaru, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską

 6. Początek biegu czasu realizacji zamówienia liczy się w następujący sposób:

  1.  w przypadku wyboru przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności gotówką przy odbiorze zamówionego towaru – od dnia wysłania przez Spółkę do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji,

  2. w przypadku wyboru przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy

 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, wynikające z podania błędnych danych adresowych Klienta lub innych przyczyn zawinionych przez Klienta.

 8. Klient składając zamówienie podejmuje decyzję co do tego, czy zamówione produkty zostaną przez niego odebrane z Magazynu czy też mają być wysłane na adres wskazany w zamówieniu.

 9. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego z Magazynu, zamówione towary można również odebrać bezpośrednio w Magazynie Magazynu w Dni robocze w godz. od 8.00 do 18.00.

 10. Z chwilą odbioru zamówienia na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem rzeczy, w tym ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty towarów.

 11. W przypadku wyboru opcji odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy przy płatności gotówką, Kupujący jest zobowiązany do odebrania zamówionych towarów w terminie 7 dni od daty potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez składającego zamówienie w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki przez Klienta.

 13. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm zabezpieczających, plomb  lub innych zabezpieczeń umieszczonych na  przesyłce. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zewnętrznych paczki, w celu sprawniejszego przeprowadzenia weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego, prosimy o sporządzenie z kurierem protokołu szkody oraz powiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy  - w tym drogą elektroniczną na pisząc na adres sklep@sparta.com.pl Sporządzenie protokołu szkody oraz skontaktowanie się ze Sprzedawcą nie jest obligatoryjne, ale ułatwi wyjaśnienie sprawy. W przypadku uszkodzenia towaru podczas jego transportu Klientowi  przysługują roszczenia reklamacyjne. Klient ma prawo odmowy odbioru przesyłki. Z chwilą odbioru towaru od kuriera/przewoźnika, na Klienta przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.   

 14. Wszelkie niezgodności ilościowe w towarze winny być zgłaszane w ciągu 3 dni roboczych od dnia odebrania przesyłki na adres sklep@sparta.com.pl 

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. VI.9 Regulaminu.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.

 3. Aby skorzystać z prawa odtąpienia od umowy Konsument musi poinforować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzorcowego formularza odstąpienia  stanowiącego załącznik do Regulaminu.  Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy:  62-006 Kobylnica, Bogucin, ul. Boczna 4 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sklep@sparta.com.pl lub faksem nr 61 8150245.

 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest w załączonym pliku oraz w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „ Warunki Sprzedaży ”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Sprzedawcy towar lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić towar osobiście lub przez osobę wskazaną bezpośrednio do Magazynu Spółki.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, wysokość tych kosztów można oszacować na 12 PLN. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jeżeli ze względu na parametry  towaru (np. przesyłki wielkogabarytowe) nie można  odesłać w zwykły sposób pocztą, i jednocześnie nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy wówczas Konsument ponosi  bezpośrednie koszty zwrotu towarów,  przy czym wysokość tych kosztów  będzie ustalane na podstawie aktualnego cennika firmy kurierskiej, o ile nie postanowiono, że koszty te ponosi Sprzedawca. Dokładnych informacji co do wysokości tych kosztów  udzieli każdorazowo Sprzedawca  droga mailową - po wcześniejszym kontakcie mailowym, wysokość tych kosztów można oszacować na 45 PLN.

 10. Zgodnie  z treścią art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do następujących umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (9) zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 

VII. Gwarancje

 1. Niektóre towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary.

 2. W przypadku gdy towar oferowany przez Sklep jest objęty gwarancją udzieloną przez producenta warunki gwarancji udzielonej przez producenta są doręczane wraz z towarem w formie oddzielnego dokumentu lub mogą być umieszczone przez producenta bezpośrednio na opakowaniu towaru.
   

VIII. Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 3. Reklamacje składane przez Klientów będących konsumentami rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy Kodeks Cywilny dotyczących rękojmi za wady.

 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

 • pisemnie na adres Sprzedawcy

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sparta.com.pl

 • osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

(2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz

(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Wymogi podane w zdaniach poprzednich mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 2. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres siedziby Sprzedawcy. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 3. Zwrócenie się przez Sprzedawcę z prośbą o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. VIII.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. VIII.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: //www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; //www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz //www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 5. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Klient będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. z dnia 19 lipca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1668 z późn. zmianami), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. 

  2. Klient będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. z dnia 19 lipca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1668), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

  3. Klient  będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

  4. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (łącze elektroniczne do Platformy ODR – http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Niezależnie przypominamy, że adres poczty elektronicznej, pod którym mogą się Państwo z nami kontaktować to sklep@sparta.com.pl
    

IX. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.

 2. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W szczególności spisać w obecności kuriera protokół uszkodzenia, jeśli paczka jest zniszczona lub uszkodzona.

 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi w szczególności odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem winny być rozpatrywane w trybie negocjacji, jeśli jednak one okażą się bezskuteczne zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
   

X. Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca dołoży starań, aby jego świadczenia były na wysokim poziomie oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji.

 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -  RODO ) oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie zawiera Polityka Prywatności, która jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.

 3. Sprzedawca oświadcza, że Sklep internetowy prowadzony jest przy wykorzystaniu bezpieczniejszych mechanizmów  przetwarzania danych.

 4. Klient zobowiązuje się do korzystania z zakupów drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a w szczególności do niedostarczania na www.sparta.com.pl oraz sklep@sparta.com.pl treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym oraz naruszającym dobre imię osób trzecich, w tym także niezamówionej informacji handlowej.

 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • sposób w jaki Klienci korzystają ze strony internetowej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

 • szybkość przesyłania danych i wynikającą z ograniczeń technicznych i rodzajów łącz transmisyjnych;

brak transmisji lub przekłamania danych, wynikłe z niezgodności urządzeń technicznych lub oprogramowania zastosowanego przez Klienta, w szczególności w zakresie niewłaściwego ustawienia parametrów monitora Klienta skutkującego np. błędnym przyjęciem wyglądu nabywanych towarów.
 

XI. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych  Klientów Sklepu Internetowego - będących osobami fizycznymi w rozumieniu RODO , podawanych  przez Klientów w Sklepie Internetowym działającym pod adresem : www.sparta.com.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym , w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego  w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym ) -  jest spółka pod firmą SPARTA sp. z o.o. z siedzibą w Bogucinie , adres siedziby:  ul. Boczna 4 , 62-006 Bogucin.

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę , które wymagają podania danych osobowych. Sprzedawca  przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w pkt. 4 poniżej  również w celu świadczenia usługi newslettera na zasadach określonych w pkt.3 poniżej. Niezbędnym elementem procedury rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest konieczne w celu rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru, a także realizacji oraz obsługi zamówienia.

 3. Klienci, którzy zainteresowani są otrzymywaniem newslettera  mają możliwość otrzymywania  newsletterów poprzez podanie w ramach dostępnego na stronie Serwisu formularza swojego adresu e-mail, na który Newslettery chcieliby otrzymywać oraz poprzez zaznaczenie w ramach tego formularza stosownych opcji poprzez zaznaczenie stosownych opcji w procesie zakupów (formularzu zamówienia) w Sklepie Internetowym, poprzez zaznaczenie stosownych opcji w ramach Konta Użytkownika zarejestrowanego lub poprzez zaznaczenie stosownej opcji podczas wypełniania formularza dla potrzeb zakupów w Sklepie Internetowym. Klient ma możliwość rezygnacji z usługi newslettera i odwołania zgody na otrzymywanie newslettera  -  w każdym czasie poprzez wypełnienie stosownych opcji znajdujących się na stronach Serwisu lub Koncie użytkownika lub poprzez przesłanie maila z informacją o rezygnacji i odwołaniu zgody na adres: biuro@sparta.com.pl

 4. Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) udostępnionych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Klient ma wszelkie prawa wynikające z powyższego Rozporządzenia .

 5. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej, również sprofilowanej drogą elektroniczną w postaci Newslettera, przy czym z usługi tej można w każdej chwili zrezygnować.

 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towaru.

 7. Klientowi, którego dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę -  w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności przepisów RODO -  przysługuje prawo do: 

  1)prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania 2)prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne 3)prawo żądania od Administratora usunięcia danych 4)prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych 5)prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi; 6)prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego 7)prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8)prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) 9)prawo do uzyskania interwencji  ze strony Administratora – poprzez kontakt z pracownikiem lub przedstawicielem Administratora  (kontakt  niezautomatyzowany), wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

  Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Administratorem (adres i dane kontaktowe podane na wstępi), prosimy o dopisek: „Ochrona danych osobowych”.

 8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. 

 9. Ofertowane przez Sklep Internetowy  usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Z tych względów informujemy, że każdorazowo korzystanie z serwisu  przez dzieci poniżej 16 roku życia wymaga zgody opiekuna prawnego , a w przypadku gdy Sprzedawca stwierdzi, iż  bez zgody opiekunów prawnych przetwarzane są dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia wówczas Sprzedawca podejmie odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych. Sprzedawca nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku ich życia bez ważnej zgody ich opiekunów prawnych.

 10. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych

 11. Szczegółowe zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, w tym określenie w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane osobowe Klienta oraz wskazanie pozostałych informacji , o których mowa w art. 13 RODO   - zostały zamieszczone  w Polityce Prywatności stanowiącej integralną część Regulaminu i   umieszczonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce Polityka Prywatności.

 12. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” i pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

 13. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstron odwiedzanych przez Klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Klienta ( w tym profilowanie i personalizacja podstron Serwisu)

 14. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Klienta. Zgodna może zostać wyrażona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Klienta do przeglądania zawartości Serwisu.

 15. Klient może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z funkcji sklepu internetowego będzie niemożliwe, Klient nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu., Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności”.
   

XII. Postanowienia końcowe

 1. Zmiana Regulaminu:

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw zmiany funkcjonalności sklepu lub zmian organizacyjnych w Spółce - w zakresie w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

  3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

  4. Zaleca się aby Klient skopiował aktualną w momencie zakupu wersję Regulaminu do pamięci trwałej własnego urządzenia.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, dla Umów Sprzedaży zawartych po dniu 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 4. Prawa autorskie : Strona internetowa, wszelkie materiały na niej zawarte w tym zdjęcia, schematy, rysunki, filmy, opisy, bazy danych są chronione prawem autorskiem. Ich kopiowanie wymaga każdorazowo uzyskania pisemnej zgody firmy Sparta sp.  z o.o. z siedzibą w Bogucinie.

 5. Załącznikami do Regulaminu są: załącznik nr 1 do Regulaminu - wzór formularza odstąpienia od umowy.

 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. i obowiązuje do umów sprzedaży zawartych począwszy od tego dnia.

 7. Polityka Prywatności będąca integralną częścią regulaminu (cookies) dostępna jest tutaj

 

Zarząd
SPARTA sp. z o.o.

Bogucin, 12 czerwca 2020 roku

 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM FIRMY SPARTA sp. z o.o.- obowiązujący od dnia 25.05.2018 r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy firmy działający pod adresem www.sparta.com.pl prowadzony jest przez Spółkę pod firmą "SPARTA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie (62-006 Kobylnica), przy ul. Bocznej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 181851; kapitał zakładowy 320.000,00 PLN; posiadającą nr NIP: 7772556072 oraz REGON: 634149850, numer rejestrowy BDO: 000055860, zwaną dalej Sprzedawcą lub Spółką .
 2. Sklep działa w na stronie internetowej pod adresem: //sparta.com.pl.
 • Dane kontaktowe oraz adresowe Spółki Sparta sp. z o.o. do korespondencji :
 • adres poczty elektronicznej: sklep@sparta.com.pl
 • adres do korespondencji : Bogucin, ul. Boczna 4, 62-006 Kobylnica,
 • kontakt telefoniczny: + 48 61 815-00-86 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 • Numer rachunku bankowego :

PRZELEWY W ZŁOTÓWKACH: 
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
Nr BIC (SWIFT): WBKPPLPP
Konto: 65 1090 1450 0000 0000 4505 4421

PRZELEWY W EURO:
ING Bank Śląski S.A.
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
Konto: 30 1050 1520 1000 0022 9780 7873 
Konto IBAN: PL 30 1050 1520 1000 0022 9780 7873

 1. Definicje :
 1. Spółka lub Sprzedawca - SPARTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie (62-006 Kobylnica), przy ul. Bocznej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 181851; kapitał zakładowy 320.000,00 PLN; posiadająca NIP Nr: 7772556072 oraz REGON: 634149850
 2. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez SPARTA sp. z o.o. dostępny na stronie internetowej pod adresem www.sparta.com.pl ;
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub osoba prawna; lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej działać mogą tylko i wyłącznie osoby prawidłowo umocowane do ich reprezentowania.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Spółką niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 5. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 6. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 7. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Spółka skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar firmie kurierskiej w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
 8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 9. Magazyn - magazyn Spółki zlokalizowany pod adresem siedziby Spółki w Bogucinie (62-006), przy ul. Bocznej 4;
 10. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów, dokonywania za pośrednictwem Sklepu internetowego rezerwacji towarów znajdujących się w ofercie Spółki oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego (Formularza zamówienia) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie lub faksem, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostawy towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Spółce przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;
 12. Konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Spółki, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 13. Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.
 14. Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu internetowego OWS) - zbiór ogólnych warunków stanowiących element Umowy sprzedaży, dostępne na stronie Sklepu internetowego.
 15. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz OWS.
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień lub dokonywania rezerwacji, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
 1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego, w tym tabletu, smatfonu z dostępem do sieci Internet;
 2. posiadanie przeglądarki internetowej poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera, Firefox lub Chrome w najwyższej wersji.
 3. Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adres email),
 4. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x 768 pikseli,
 5. Dla pełnej funkcjonalności sklepu komputer Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji „cookies”, z aktywną obsługą JavaScript oraz zaistalowany flash plug-in (szczegółowe informacje poniżej)
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Spółka podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.
 2. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:
 1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 2. korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
 3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
 5. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Spółka. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Spółka ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 2. Sklep Internetowy prowadzony przez SPARTA sp. z o.o. prowadzi sprzedaż towarów na rzecz osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz na rzecz przedsiębiorców będących osobami prawnymi bądź jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, a także osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów oferowanych przez Spółkę w Sklepie Internetowym. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, z wyjątkiem pkt. IX. Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców.

 

II. Warunki dokonywania zakupów i składania zamówień

 

 1. Zamówienia mogą być składane :
 1. przy wykorzystaniu Formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu ( ścieżka - zamówienia online)
 2. e-mailem na adres: sklep@sparta.com.pl
 3. telefonicznie pod numerem telefonicznym : +48 61 815-00-86 lub innym numerem w tym komórkowym należącym do Sparta Sp. z o.o. (może wymagać autoryzacji poprzez np. potwierdzenie mailem)
 4. faksem pod numerem faksu: +48 61 815-02-45

 

 1. Sklep przyjmuje zamówienia składane online oraz za pomocą faksu przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. W przypadku zamówień składanych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zamówienia są przyjmowane są w dni robocze w godzinach 9.00 – 18.00. Zamówienia złożone online w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym Dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 2. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza przy rejestracji w systemie oraz przed złożeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia. Dla zrealizowania umowy sprzedaży i dostawy zamawianych towarów konieczne jest podanie przez Klienta danych identyfikujących osobowych: imię i nazwisko lub pełna nazwa firmy przedsiębiorcy, adres, adres do wysyłki zamówionych towarów doręczenia produktu, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej (e-mail), w przypadku przedsiębiorców dodatkowo numeru NIP – tj. danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 3. Klient wypełniając formularz rejestracyjny lub Formularz zamówienia, zaznaczając pole „check box” „Akceptuję Regulamin, OWS oraz Politykę prywatności” oraz klikając na przycisk „Zarejestruj się” na stronie Sklepu internetowego: Logowanie/Rejestracja oświadcza i potwierdza, że:
 1. podane w ww. formularzu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym
 2. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 3. zapoznał się z Regulaminem, OWS oraz Polityką prywatności i zobowiązuje się ich przestrzegać
 1. Klient nie powinien ujawniać osobom trzecim loginu oraz hasła umożliwiającego dostęp do sklepu internetowego. Hasło winno być unikalne i trudne do odkodowania, hasła nie powinno się zapisywać dla potrzeb automatycznego logowania się i uruchamiania Konta. W miarę możliwości należy dbać o regularną aktualizację i zmianę hasła umożliwiającego logowanie się Klienta.
 2. Przyjęcie przez Sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Do realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia lub kontakt z konsultantem. Złożenie zamówienia może nastąpić w drodze rejestracji, wówczas należy potwierdzić rejestrację klikając w link aktywacyjny, przysłany na podany przez Klienta adres mailowy. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. Można przeglądać asortyment Sklepu, dokonać zakupów bez rejestrowania się. Klient zarejestrowany w Sklepie ma jednak możliwość:, śledzenia historii zamówień, statusu złożonego zamówienia. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji), przy czym w takim przypadku Klient zobowiązany jest do podania wszystkich wymaganych danych koniecznych w celu zawarcia umowy sprzedaży i prawidłowego jej wykonania oraz do wysyłki zamówienia lub/i wygenerowania przez Sklep faktury VAT lub paragonu fiskalnego ( tj. takich danych jak: imię i nazwisko lub dane firmy w przypadku Przedsiębiorców, dane teleadresowe, numeru NIP oraz adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji zamówienia). Sprzedający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji zamówienia w przypadku niepodania przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia lub podania danych nieprawdziwych, które to wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Klienta.
 4. W celu złożenia zamówienia koniecznym jest dokonanie przez Klienta wyboru zamawianych towarów (w tym wyboru kolorystyki, ilości, innych cech towaru ) poprzez „dodanie” wybranych towarów do koszyka.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych (w przypadku nie posiadania konta dane kontaktowe i adresowe, w przypadku posiadania Konta dane zostaną pobrane automatycznie), wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy
 6. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze strony Sklepu Klient ma obowiązek podawania prawdziwych informacji i danych. Klient nie może przekazywać i umieszczać na stronie Sklepu treści niezgodnych z prawem.
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. W przypadku gdy Klient przed naciśnięciem przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zamknie stronę internetową lub w inny sposób wycofa się z kontynuacji składania zamówienia, zamówienie zostanie anulowane i przestaje wiązać Sprzedającego oraz Klienta.
 8. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje drogą elektroniczną automatyczną odpowiedź - Potwierdzenie złożonego zamówienia - na adres poczty e-mail wskazany przez Klienta Potwierdzenie złożonego zamówienia przez Sklep nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. Po otrzymaniu zamówienia i przesłaniu automatycznej odpowiedzi opisanej jako Potwierdzenie złożonego zamówienia, Sklep w odrębnej korespondencji przesyła na wskazany przez Klienta adres email kolejną wiadomość o treści „Zamówienie potwierdzone przez Sklep”, przy czym po otrzymaniu przez Klienta maila zatytułowanego ”Zamówienie potwierdzone przez sklep” dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów, o czym Klient jest informowany w tej korespondencji.
 9. W przypadku gdy po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Sklep zwróci Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, zapłaconą kwotę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji - „ Zamówienie potwierdzone przez Sklep”.
 11. Nie uchybiając uprawnieniom Konsumenta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia oznaczonego Zamówienie potwierdzone przez Sklep”. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.
 12. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą przyjęcia i potwierdzenia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zamówienie przyjmowane jest do realizacji z chwilą jego z potwierdzenia przez Sprzedawcę.
 13. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu :
 1. Zamówienie może zostać złożone również telefonicznie w Dni robocze od godz. 9:00 do godz. 18:00 pod numerem telefonu +61 8150086, +61 8151650 lub inny numer, również komórkowy należący do firmy Sparta Sp. z o.o. (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 2. W odpowiedzi na Zamówienie Klienta Sprzedawca określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, w tym: przedmiot umowy cenę, koszty dostawy;
 3. do skutecznego zawarcia umowy przez telefon z Konsumentem niezbędne jest uprzednie następujących działań :

- ustalenie warunków zamówienia

- potwierdzenia zamówienia

- potwierdzenie akceptacji zmówienia przez Sprzedawcę oraz treści proponowanej umowy na trwałym nośniku (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej email ),

 - utrwalenie oświadczenia Konsumenta o zawarciu umowy (złożonego po otrzymaniu potwierdzenia) także na trwałym nośniku.

 1. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem faksu :
 1. Zamówienie może zostać złożone również za pomocą faksu w pod numerem telefonu +61 8150045 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)
 2.  W odpowiedzi na Zamówienie Klienta Sprzedający określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, w tym: przedmiot umowy cenę, koszty dostawy
 3. do skutecznego zawarcia umowy przez telefon z Konsumentem niezbędne jest uprzednie następujących działań :

- ustalenie warunków zamówienia

- potwierdzenia zamówienia

- potwierdzenie akceptacji zmówienia przez Sprzedawcę oraz treści proponowanej umowy na trwałym nośniku (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej email ),

 - utrwalenie oświadczenia Konsumenta o zawarciu umowy (złożonego po otrzymaniu potwierdzenia) także na trwałym nośniku.

 1. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty email
 1. Zamówienie może zostać złożone również poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Spółki
 2. W odpowiedzi na Zamówienie Klienta Sprzedający określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4.  Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z prawidłowo złożonym przez Klienta zamówieniem (w którym wskazany będzie przedmiot transakcji, cena i dane kupującego) oraz Regulaminem, Polityką Prywatności i OWS.
 2. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragonem fiskalnym lub fakturą), który będzie dołączany do każdego zrealizowanego zamówienia.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie W przypadku gdy towar nie jest dostępny Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o innych możliwościach realizacji zamówienia W takim przypadku możliwa jest częściowa realizacja bądź zmiana zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania oraz rezygnacja z zamówienia przez Klienta.
 4. Dokładamy starań, aby wysyłka następowała jak najszybciej, większość  zamówień jest realizowanych w ciągu do 48 godzin . Orientacyjny Czas realizacji zamówienia wskazany jest na stronie Sklepu przy opisie produktu  , niemniej jednak ze  względu na wiele okoliczności ( w tym ilość złożonych zamówień , asortyment zamawianych towarów ) Czas realizacji  zamówienia  może wynieść do 14 Dni roboczych. Zastrzegamy również , że w indywidualnych przypadkach  Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu czasowego braku towaru w magazynie Spółki ewentualnie konieczności dokonania czynności kompletacji sprzętu. Maksymalny Czas realizacji zamówienia nie powinien przekraczać 30 dni . Orientacyjnym czasem realizacji zamówienia jest czas kompletacji zamówienia oraz przewidywany czas dostawy przesyłki. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma dostępność towaru, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską .

 

III. Informacja o towarach, ceny towarów

 

 1. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
 2. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) (lub innej walucie w przypadku wyboru dostępnej opcji w tym zakresie).
 3. Dla każdego oferowanego przez Sklep towaru podawana jest zarówno cena netto produktu (nie zawiera podatku od towarów i usług – VAT) oraz cena brutto (cena zawiera podatek od towarów i usług - VAT)
 4. Ceny nie zawierają kosztów dostawy towarów do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy towaru i podawany jest na etapie uzupełniania formularza zamówienia lub w przypadku zamówień składanych telefonicznie lub za pośrednictwem email – w potwierdzeniu istotnych warunków zamówienia.
 5. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
 6. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 7. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia oraz rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 8. Sklep może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany towar w cenach specjalnych, promocyjnych i wyprzedażowych, przy czym ceny specjalne i promocyjne wskazanych towarów mogą obowiązywać w określonym okresie lub do całkowitego wyczerpania zapasów towarów.
 9. Sprzedawca w wyniku indywidualnych negocjacji może udzielać Klientom, w szczególności będącymi Przedsiębiorcami, dodatkowych rabatów i umożliwić zakupy na podstawie indywidualnych cenników.

 

IV. Sposoby płatności

 

 1. Zapłata za zamówione towary może być dokonana według wyboru Kupującego:

 2. za pobraniem ; wówczas zapłata następuje przy odbiorze przesyłki do rąk kuriera,

 3. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy; zamówiony towar wysyłany jest po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy na kwotę równą cenie zamówionego towaru
 4. szybkim przelewem - Przelewy24 (PayPro SA z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań)  zamówiony towar wysyłany jest po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy na kwotę równą cenie zamówionego towaru;
 5. gotówką w kasie Sprzedawcy - przy odbiorze towaru w magazynie firmy w Bogucinie;
 1. Sprzedawca w wyniku indywidualnych negocjacji może udzielać Klientom, w szczególności będących Przedsiębiorcami, prolongaty płatności oraz przyznać kredyt kupiecki.

 

V. Warunki dostawy

 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Koszty dostawy towarów zostały szczegółowo określone w OWS.
 3. Koszty dostawy zamówionego towaru każdorazowo podawane są również na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia. Dla wyrobów ponadgabarytowych ceny dostawy mogą być wyższe, Informacja o nich zostanie przekazana klientowi i wysyłka nastąpi po akceptacji kosztów.
 4. Dostawa towarów jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP).
 5. Przewidywany czas realizacji zamówienia i wysyłki towaru oraz dostępność towaru wskazane są w opisie towaru na stronie Sklepu Internetowego. Klient może zostać dodatkowo poinformowany telefonicznie lub mailowo o terminie realizacji zamówienia.
 6. Czas realizacji zamówienie nie powinien przekraczać 14 dni, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie powinien przekroczyć 30 dni.
 7. Początek biegu czasu realizacji zamówienia liczy się w następujący sposób:
  1.  w przypadku wyboru przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności gotówką przy odbiorze zamówionego towaru – od dnia wysłania przez Spółkę do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji,
  2. w przypadku wyboru przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
 8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, wynikające z podania błędnych danych adresowych Klienta lub innych przyczyn zawinionych przez Klienta.
 9. Koszty dostawy ponoszone są przez Klienta według aktualnych cenników firmy kurierskiej i zależą m. in. od ciężaru przesyłki, jej wartości, wymiarów itp. – określonemu w obowiązującym cenniku dostaw zamieszczonym w OWS.
 10. Klient składając zamówienie podejmuje decyzję co do tego, czy zamówione produkty zostaną przez niego odebrane z Magazynu czy też mają być wysłane na adres wskazany w zamówieniu.
 11. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego z Magazynu, zamówione towary można również odebrać bezpośrednio w Magazynie Magazynu w Dni robocze w godz. od 8.00 do 18.00.
 12. Z chwilą odbioru zamówienia na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem rzeczy, w tym ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty towarów.
 13. W przypadku wyboru opcji odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy przy płatności gotówką, Kupujący jest zobowiązany do odebrania zamówionych towarów w terminie 7 dni od daty potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez składającego zamówienie w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki przez Klienta.
 15. W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej lub naruszonej, Klient jest zobowiązany sporządzić protokół w obecności kuriera lub odstąpić od odbioru przesyłki.
 16. Wszelkie niezgodności ilościowe w towarze winny być zgłaszane w ciągu 3 dni roboczych od dnia odebrania przesyłki na adres sklep@sparta.com.pl 

 

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. VI.9 Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

pisemnie na adres Sprzedawcy

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@sparta.com.pl

osobiście przez Klienta w siedzibie Sprzedającego w Bogucinie.

 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest w załączonym pliku oraz w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „ Warunki Sprzedaży ”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Sprzedawcy towar lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić towar osobiście lub przez osobę wskazaną bezpośrednio do Magazynu Spółki.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (9) zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

VII. Gwarancje

 

 1. Niektóre towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary.
 2. W przypadku gdy towar oferowany przez Sklep jest objęty gwarancją udzieloną przez producenta warunki gwarancji udzielonej przez producenta są doręczane wraz z towarem w formie oddzielnego dokumentu lub mogą być umieszczone przez producenta bezpośrednio na opakowaniu towaru.

 

VIII. Reklamacje

 

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. Reklamacje składane przez Klientów będących konsumentami rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy Kodeks Cywilny dotyczących rękojmi za wady.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
 • pisemnie na adres Sprzedawcy
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sparta.com.pl
 • osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

(2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz

(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Wymogi podane w zdaniach poprzednich mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 2. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres siedziby Sprzedawcy. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 3. Zwrócenie się przez Sprzedawcę z prośbą o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. VIII.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. VIII.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: //www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; //www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz //www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

IX. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.
 2. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W szczególności spisać w obecności kuriera protokół uszkodzenia, jeśli paczka jest zniszczona lub uszkodzona.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi w szczególności odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem winny być rozpatrywane w trybie negocjacji, jeśli jednak one okażą się bezskuteczne zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

X. Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca dołoży starań, aby jego świadczenia były na wysokim poziomie oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenium Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -  RODO ) oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie zawiera Polityka Prywatności, która jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca oświadcza, że Sklep internetowy prowadzony jest przy wykorzystaniu bezpieczniejszych mechanizmów  przetwarzania danych.
 4. Klient zobowiązuje się do korzystania z zakupów drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a w szczególności do niedostarczania na www.sparta.com.pl oraz sklep@sparta.com.pl treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym oraz naruszającym dobre imię osób trzecich, w tym także niezamówionej informacji handlowej.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • sposób w jaki Klienci korzystają ze strony internetowej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
 • szybkość przesyłania danych i wynikającą z ograniczeń technicznych i rodzajów łącz transmisyjnych;

brak transmisji lub przekłamania danych, wynikłe z niezgodności urządzeń technicznych lub oprogramowania zastosowanego przez Klienta, w szczególności w zakresie niewłaściwego ustawienia parametrów monitora Klienta skutkującego np. błędnym przyjęciem wyglądu nabywanych towarów.

 

XI. Dane osobowe i polityka prywatności

 

 1. Administratorem danych osobowych  Klientów Sklepu Internetowego - będących osobami fizycznymi w rozumieniu RODO , podawanych  przez Klientów w Sklepie Internetowym działającym pod adresem : www.sparta.com.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym , w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego  w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym ) -  jest spółka pod firmą SPARTA sp. z o.o. z siedzibą w Bogucinie , adres siedziby:  ul. Boczna 4 , 62-006 Bogucin.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę , które wymagają podania danych osobowych. Sprzedawca  przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w pkt. 4 poniżej  również w celu świadczenia usługi newslettera. Niezbędnym elementem procedury rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest konieczne w celu rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru, a także realizacji oraz obsługi zamówienia..
 3. Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) udostępnionych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Klient ma wszelkie prawa wynikające z powyższego Rozporządzenia .
 4. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towaru.
 6. Klientowi , które dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę -  w zakresie wynikającym z przepisów prawa , w szczególności przepisów RODO -  przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy.
 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdej osobie , ktrej dane są przetwarzane  przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Ofertowane przez Sklep Internetowy  usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Z tych względów informujemy, że każdorazowo korzystanie z serwisu  przez dzieci poniżej 16 roku życia wymaga zgody opiekuna prawnego , a w przypadku gdy Sprzedawca stwierdzi, iż  bez zgody opiekunów prawnych przetwarzane są dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia wówczas Sprzedawca podejmie odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych. Sprzedawca nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku ich życia bez ważnej zgody ich opiekunów prawnych.
 9. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych
 10. Szczegółowe zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, w tym określenie w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane osobowe Klienta oraz wskazanie pozostałych informacji , o których mowa w art. 13 RODO   - zostały zamieszczone  w Polityce Prywatności stanowiącej integralną część Regulaminu i   umieszczonej na stronie internetowej Sklepu Internetowego  pod adresem / w zakładce Polityka Prywatności.
 11. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” i pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 12. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstron odwiedzanych przez Klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Klienta ( w tym profilowanie i personalizacja podstron Serwisu)
 13. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Klienta. Zgodna może zostać wyrażona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Klienta do przeglądania zawartości Serwisu.
 14. Klient może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z funkcji sklepu internetowego będzie niemożliwe, Klient nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu., Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności”

 

XII. Postanowienia końcowe

 1. Zmiana Regulaminu:
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw zmiany funkcjonalności sklepu lub zmian organizacyjnych w Spółce - w zakresie w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  4. Zaleca się aby Klient skopiował aktualną w momencie zakupu wersję Regulaminu do pamięci trwałej własnego urządzenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, dla Umów Sprzedaży zawartych po dniu 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. Prawa autorskie : Strona internetowa, wszelkie materiały na niej zawarte w tym zdjęcia, schematy, rysunki, filmy, opisy, bazy danych są chronione prawem autorskiem. Ich kopiowanie wymaga każdorazowo uzyskania pisemnej zgody firmy Sparta sp.  z o.o. z siedzibą w Bogucinie.
 5. Załącznikami do Regulaminu są: załącznik nr 1 do Regulaminu - wzór formularza odstąpienia od umowy.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja  2018 r. i obowiązuje do umów sprzedaży zawartych począwszy od tego dnia.
 7. Polityka Prywatności będąca integralną częścią regulaminu (cookies) dostępna jest tutaj

 

Zarząd
SPARTA sp. z o.o.

Bogucin, 25 maja 2018 r

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM FIRMY SPARTA sp. z o.o.- obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy firmy działający pod adresem www.sparta.com.pl prowadzony jest przez Spółkę pod firmą "SPARTA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie (62-006 Kobylnica), przy ul. Bocznej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 181851; kapitał zakładowy 320.000,00 PLN; posiadającą nr NIP: 7772556072 oraz REGON: 634149850 zwaną dalej Sprzedawcą lub Spółką .
 2. Sklep działa w na stronie internetowej pod adresem: http://sparta.com.pl.
 • Dane kontaktowe oraz adresowe Spółki Sparta sp. z o.o. do korespondencji :
 • adres poczty elektronicznej: sklep@sparta.com.pl
 • adres do korespondencji : Bogucin, ul. Boczna 4, 62-006 Kobylnica,
 • kontakt telefoniczny: + 48 61 815-00-86 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 • Numer rachunku bankowego :

PRZELEWY W ZŁOTÓWKACH: 
Bank Zachodni WBK S.A.
Nr BIC (SWIFT): WBKPPLPP
Konto: 65 1090 1450 0000 0000 4505 4421

PRZELEWY W EURO:
ING Bank Śląski S.A.
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
Konto: 30 1050 1520 1000 0022 9780 7873 
Konto IBAN: PL 30 1050 1520 1000 0022 9780 7873

 

 1. Definicje :
 1. Spółka lub Sprzedawca - SPARTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie (62-006 Kobylnica), przy ul. Bocznej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 181851; kapitał zakładowy 320.000,00 PLN; posiadająca NIP Nr: 7772556072 oraz REGON: 634149850
 2. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez SPARTA sp. z o.o. dostępny na stronie internetowej pod adresem www.sparta.com.pl ;
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub osoba prawna; lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej działać mogą tylko i wyłącznie osoby prawidłowo umocowane do ich reprezentowania.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Spółką niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 5. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 6. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 7. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Spółka skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar firmie kurierskiej w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
 8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 9. Magazyn - magazyn Spółki zlokalizowany pod adresem siedziby Spółki w Bogucinie (62-006), przy ul. Bocznej 4;
 10. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów, dokonywania za pośrednictwem Sklepu internetowego rezerwacji towarów znajdujących się w ofercie Spółki oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego (Formularza zamówienia) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie lub faksem, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostawy towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Spółce przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;
 12. Konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Spółki, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 13. Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.
 14. Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu internetowego OWS) - zbiór ogólnych warunków stanowiących element Umowy sprzedaży, dostępne na stronie Sklepu internetowego.
 15. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz OWS.
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień lub dokonywania rezerwacji, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
 1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
 2. posiadanie przeglądarki internetowej poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera, Firefox lub Chrome w najwyższej wersji.
 3. Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adres email),
 4. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x 768 pikseli,
 5. Komputer Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji „cookies”, z aktywną obsługą JavaScript oraz zaistalowany flash plug-in.
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Spółka podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.
 2. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:
 1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 2. korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
 3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
 5. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Spółka. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Spółka ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 2. Sklep Internetowy prowadzony przez SPARTA sp. z o.o. prowadzi sprzedaż towarów na rzecz osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz na rzecz przedsiębiorców będących osobami prawnymi bądź jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, a także osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów oferowanych przez Spółkę w Sklepie Internetowym. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, z wyjątkiem pkt. IX. Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców.

 

II. Warunki dokonywania zakupów i składania zamówień

 

 1. Zamówienia mogą być składane :
 1. przy wykorzystaniu Formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu ( ścieżka - zamówienia online)
 2. e-mailem na adres: sklep@sparta.com.pl
 3. telefonicznie pod numerem telefonicznym : +48 61 815-00-86 (może wymagać autoryzacji poprzez np. potwierdzenie mailem)
 4. faksem pod numerem faksu: +48 61 815-02-45

 

 1. Sklep przyjmuje zamówienia składane online oraz za pomocą faksu przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. W przypadku zamówień składanych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zamówienia są przyjmowane są w dni robocze w godzinach 9.00 – 18.00. Zamówienia złożone online w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym Dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 2. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza przy rejestracji w systemie oraz przed złożeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia. Dla zrealizowania umowy sprzedaży i dostawy zamawianych towarów konieczne jest podanie przez Klienta danych identyfikujących osobowych: imię i nazwisko lub pełna nazwa firmy przedsiębiorcy, adres, adres do wysyłki zamówionych towarów doręczenia produktu, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej (e-mail), w przypadku przedsiębiorców dodatkowo numeru NIP – tj. danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 3. Klient wypełniając formularz rejestracyjny lub Formularz zamówienia, zaznaczając pole „check box” „Akceptuję Regulamin, OWS oraz Politykę prywatności” oraz klikając na przycisk „Zarejestruj się” na stronie Sklepu internetowego: Logowanie/Rejestracja oświadcza i potwierdza, że:
 1. podane w ww. formularzu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym
 2. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 3. zapoznał się z Regulaminem, OWS oraz Polityką prywatności i zobowiązuje się ich przestrzegać
 1. Klient nie powinien ujawniać osobom trzecim loginu oraz hasła umożliwiającego dostęp do sklepu internetowego. Hasło winno być unikalne i trudne do odkodowania, hasła nie powinno się zapisywać dla potrzeb automatycznego logowania się i uruchamiania Konta. W miarę możliwości należy dbać o regularną aktualizację i zmianę hasła umożliwiającego logowanie się Klienta ..
 2. Przyjęcie przez Sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane za pośrednictwem poczty elektronicznej
 3. Do realizacji zamówienia niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia lub kontakt z konsultantem. Złożenie zamówienia może nastąpić w drodze rejestracji, wówczas należy potwierdzić rejestrację klikając w link aktywacyjny, przysłany na podany przez Klienta adres mailowy. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. Można przeglądać asortyment Sklepu, dokonać zakupów bez rejestrowania się. Klient zarejestrowany w Sklepie ma jednak możliwość:, śledzenia historii zamówień, statusu złożonego zamówienia. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji), przy czym w takim przypadku Klient zobowiązany jest do podania wszystkich wymaganych danych koniecznych w celu zawarcia umowy sprzedaży i prawidłowego jej wykonania oraz do wysyłki zamówienia lub/i wygenerowania przez Sklep faktury VAT lub paragonu fiskalnego ( tj. takich danych jak: imię i nazwisko lub dane firmy w przypadku Przedsiębiorców, dane teleadresowe, numeru NIP oraz adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji zamówienia). Sprzedający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji zamówienia w przypadku niepodania przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia lub podania danych nieprawdziwych, które to wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Klienta.
 4. W celu złożenia zamówienia koniecznym jest dokonanie przez Klienta wyboru zamawianych towarów (w tym wyboru kolorystyki, ilości, innych cech towaru ) poprzez „dodanie” wybranych towarów do koszyka.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych (w przypadku nie posiadania konta dane kontaktowe i adresowe, w przypadku posiadania Konta dane zostaną pobrane automatycznie), wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy
 6. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze strony Sklepu Klient ma obowiązek podawania prawdziwych informacji i danych. Klient nie może przekazywać i umieszczać na stronie Sklepu treści niezgodnych z prawem.
 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. W przypadku gdy Klient przed naciśnięciem przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” zamknie stronę internetową lub w inny sposób wycofa się z kontynuacji składania zamówienia, zamównie zostanie anulowane i przestaje wiązać Sprzedającego oraz Klienta.
 8. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje drogą elektroniczną automatyczną odpowiedź - Potwierdzenie złożonego zamówienia - na adres poczty e-mail wskazany przez Klienta Potwierdzenie złożonego zamówienia przez Sklep nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. Po otrzymaniu zamówienia i przesłaniu automatycznej odpowiedzi opisanej jako Potwierdzenie złożonego zamówienia, Sklep w odrębnej korespondencji przesyła na wskazany przez Klienta adres email kolejną wiadomość o treści „Zamówienie potwierdzone przez Sklep”, przy czym po otrzymaniu przez Klienta maila zatytułowanego ”Zamówienie potwierdzone przez sklep” dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów, o czym Klient jest informowany w tej korespondencji.
 9. W przypadku gdy po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, Sklep zwróci Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, zapłaconą kwotę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji - „ Zamówienie potwierdzone przez Sklep”.
 11. Nie uchybiając uprawnieniom Konsumenta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia oznaczonego Zamówienie potwierdzone przez Sklep”. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.
 12. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą przyjęcia i potwierdzenia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zamówienie przyjmowane jest do realizacji z chwilą jego z potwierdzenia przez Sprzedawcę.
 13. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu :
 1. Zamówienie może zostać złożone również telefonicznie w Dni robocze od godz. 9:00 do godz. 18:00 pod numerem telefonu +61 8150086 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 2. W odpowiedzi na Zamówienie Klienta Sprzedawcaokreśla co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, w tym: . przedmiot umowy cenę, koszty dostawy ;
 3. do skutecznego zawarcia umowy przez telefon z Konsumentem niezbędne jest uprzednie następujących działań :

- ustalenie warunków zamówienia

- potwierdzenia zamówienia

- potwierdzenie akceptacji zmówienia przez Sprzedawcę oraz treści proponowanej umowy na trwałym nośniku (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej email ),

 - utrwalenie oświadczenia Konsumenta o zawarciu umowy (złożonego po otrzymaniu potwierdzenia) także na trwałym nośniku.

 1. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem faksu :
 1. Zamówienie może zostać złożone również za pomocą faksu w pod numerem telefonu +61 8150045 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)
 2.  W odpowiedzi na Zamówienie Klienta Sprzedający określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, w tym: przedmiot umowy cenę, koszty dostawy
 3. do skutecznego zawarcia umowy przez telefon z Konsumentem niezbędne jest uprzednie następujących działań :

- ustalenie warunków zamówienia

- potwierdzenia zamówienia

- potwierdzenie akceptacji zmówienia przez Sprzedawcę oraz treści proponowanej umowy na trwałym nośniku (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej email ),

 - utrwalenie oświadczenia Konsumenta o zawarciu umowy (złożonego po otrzymaniu potwierdzenia) także na trwałym nośniku.

 1. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty email
 1. Zamówienie może zostać złożone również poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Spółki
 2. W odpowiedzi na Zamówienie Klienta Sprzedający określa co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4.  Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z prawidłowo złożonym przez Klienta zamówieniem (w którym wskazany będzie przedmiot transakcji, cena i dane kupującego) oraz Regulaminem i OWS.
 2. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragonem fiskalnym lub fakturą), który będzie dołączany do każdego zrealizowanego zamówienia.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie W przypadku gdy towar nie jest dostępny Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o innych możliwościach realizacji zamówienia W takim przypadku możliwa jest częściowa realizacja bądź zmiana zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania oraz rezygnacja z zamówienia przez Klienta.
 4. Orientacyjny Czas realizacji zamówienia wynosi do … Dni roboczych/ lub wskazany jest na stronie Sklepu przy opisie produktu, przy czym Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu czasowego braku towaru w magazynie Spółki ewentualnie konieczności dokonania czynności kompletacji sprzętu. Maksymalny Czas realizacji zamówienia nie powinien przekraczać 30 dni . Orientacyjnym czasem realizacji zamówienia jest czas kompletacji zamówienia oraz przewidywany czas dostawy przesyłki. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy . Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma dostępność towaru, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską .

 

III. Informacja o towarach, ceny towarów

 

 1. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
 2. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) (lub innej walucie w przypadku wyboru dostępnej opcji w tym zakresie ).
 3. Dla każdego oferowanego przez Sklep towaru podawana jest zarówno cena netto produktu (nie zawiera podatku od towarów i usług – VAT) oraz cena brutto (cena zawiera podatek od towarów i usług - VAT)
 4. Ceny nie zawierają kosztów dostawy towarów do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy towaru i podawany jest na etapie uzupełniania formularza zamówienia lub w przypadku zamówień składanych telefonicznie lub za pośrednictwem email – w potwierdzeniu istotnych warunków zamówienia.
 5. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
 6. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 7. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia oraz rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.
 8. Sklep może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany towar w cenach specjalnych oraz promocyjnych, przy czym ceny specjalne i promocyjne wskazanych towarów mogą obowiązywać w określonym okresie lub do całkowitego wyczerpania zapasów towarów.
 9. Sprzedawca w wyniku indywidualnych negocjacji może udzielać Klientom, w szczególności będącymi Przedsiębiorcami, dodatkowych rabatów i umożliwić zakupy na podstawie indywidualnych cenników.

 

IV. Sposoby płatności

 

 1. Zapłata za zamówione towary może być dokonana według wyboru Kupującego:
 1. za pobraniem; wówczas zapłata następuje przy odbiorze przesyłki do rąk kuriera,
 2. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy; zamówiony towar wysyłany jest po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy na kwotę równą cenie zamówionego towaru
 3. gotówką w kasie Sprzedawcy - przy odbiorze towaru w Magazynie Sprzedawcy;
 1. Sprzedawca w wyniku indywidualnych negocjacji może udzielać Klientom, w szczególności będących Przedsiębiorcami, prolongaty płatności oraz przyznawać kredyt kupiecki.

 

V. Warunki dostawy

 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Koszty dostawy towarów zostały szczegółowo określone w OWS.
 3. Koszty dostawy zamówionego towaru każdorazowo podawane są również na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 4. Dostawa towarów jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP).
 5. Przewidywany czas realizacji zamówienia i wysyłki towaru oraz dostępność towaru wskazane są w opisie towaru na stronie Sklepu Internetowego. Klient może zostać dodatkowo poinformowany telefonicznie lub mailowo o terminie realizacji zamówienia.
 6. Czas realizacji zamówienie nie powinien przekraczać 30 dni, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie powinien przekroczyć 30 dni.
 7. Początek biegu czasu realizacji zamówienia liczy się w następujący sposób:
  1.  w przypadku wyboru przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności gotówką przy odbiorze zamówionego towaru – od dnia wysłania przez Spółkę do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji,
  2. w przypadku wyboru przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
 8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, wynikające z podania błędnych danych adresowych Klienta lub innych przyczyn zawinionych przez Klienta.
 9. Koszty dostawy ponoszone są przez Klienta według aktualnych cenników firmy kurierskiej i zależą m. in. od ciężaru przesyłki, jej wartości, wymiarów itp. – określonemu w obowiązującym cenniku dostaw zamieszczonym w OWS.
 10. Klient składając zamówienie podejmuje decyzję co do tego, czy zamówione produkty zostaną przez niego odebrane z Magazynu czy też mają być wysłane na adres wskazany w zamówieniu.
 11. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego z Magazynu, zamówione towary można również odebrać bezpośrednio w Magazynie Magazynu w Dni robocze w godz. od 8.00 do 18.00.
 12. Z chwilą odbioru zamówienia na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem rzeczy, w tym ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty towarów.
 13. W przypadku wyboru opcji odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy przy płatności gotówką, Kupujący jest zobowiązany do odebrania zamówionych towarów w terminie 7 dni od daty potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez składającego zamówienie w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki przez Klienta.

 

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. VI.9 Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

pisemnie na adres Sprzedawcy

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@sparta.com.pl

osobiście przez Klienta w siedzibie Sprzedającego w Bogucinie.

 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest w załączonym pliku oraz w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „ Warunki Sprzedaży ”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Sprzedawcy towar lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. (Konsument może zwrócić towar osobiście lub przez osobę wskazaną bezpośrednio do Magazynu Spółki.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (9) zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

VII. Gwarancje

 

 1. Niektóre towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary.
 2. W przypadku gdy towar oferowany przez Sklep jest objęty gwarancją udzieloną przez producenta warunki gwarancji udzielonej przez producenta są doręczane wraz z towarem w formie oddzielnego dokumentu lub mogą być umieszczone przez producenta bezpośrednio na opakowaniu towaru.

 

VIII. Reklamacje

 

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. Reklamacje składane przez Klientów będących konsumentami rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy Kodeks Cywilny dotyczących rękojmi za wady.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
 • pisemnie na adres Sprzedawcy
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sparta.com.pl
 • osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
 1. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

(2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz

(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Wymogi podane w zdaniach poprzednich mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 2. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres siedziby Sprzedawcy. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 3. Zwrócenie się przez Sprzedawcę z prośbą o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. VIII.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. VIII.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

IX. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.
 2. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi w szczególności odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem winny być rozpatrywane w trybie negocjacji, jeśli jednak one okażą się bezskuteczne zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

X. Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca dołoży starań, aby jego świadczenia były na wysokim poziomie oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Sprzedawca oświadcza, że Sklep internetowy prowadzony jest przy wykorzystaniu bezpieczniejszych mechanizmów przechowywania danych.
 4. Klient zobowiązuje się do korzystania z zakupów drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a w szczególności do niedostarczania na www.sparta.com.pl oraz sklep@sparta.com.pl treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym oraz naruszającym dobre imię osób trzecich, w tym także niezamówionej informacji handlowej.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • sposób w jaki Klienci korzystają ze strony internetowej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
 • szybkość przesyłania danych i wynikającą z ograniczeń technicznych i rodzajów łącz transmisyjnych;

brak transmisji lub przekłamania danych, wynikłe z niezgodności urządzeń technicznych lub oprogramowania zastosowanego przez Klienta, w szczególności w zakresie niewłaściwego ustawienia parametrów monitora Klienta skutkującego np. błędnym przyjęciem wyglądu nabywanych towarów.

 

XI. Dane osobowe i polityka prywatności

 

 1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towarów są przetwarzane przez SPARTA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest administratorem danych osobowych.
 2. Niezbędnym elementem procedury rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest konieczne w celu rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru, a także realizacji oraz obsługi zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.
 3. Klient będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych udostępnionych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Klient ma prawo wglądu do tych danych i żądania ich usunięcias lub zmiany . Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych i ich ochrony zawiera Polityka prywatności.
 4. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towaru.
 6. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów - gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dostarczany na wskazany przez Klienta adres wskazany w zamówieniu. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sparta.com.pl.
 8. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się ze Spółką w sposób wskazany w punkcie 6 powyżej.
 9. Spółka jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 10. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” i pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 11. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” przez Klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Klienta (personalizacja podstron Serwisu)
 12. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Klienta. Zgodna może zostać wyrażona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Klienta do przeglądania zawartości Serwisu.
 13. Klient może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu, w tym z podstrony „Sklep online” będzie mniej wydajne, Klient nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym podstrony „Sklep online”.
 14.  Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności” i Polityka cookies.

 

XII. Postanowienia końcowe

 1. Zmiana Regulaminu:
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw zmiany funkcjonalności sklepu lub zmian organizacyjnych w Spółce - w zakresie w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  4. Zaleca się aby Klient skopiował aktualną w momencie zakupu wersję Regulaminu do pamięci trwałej własnego urządzenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, dla Umów Sprzedaży zawartych po dniu 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 4. Prawa autorskie : Strona internetowa, wszelkie materiały na niej zawarte w tym zdjęcia, schematy, rysunki, filmy, opisy, bazy danych są chronione prawem autorskiem. Ich kopiowanie wymaga każdorazowo uzyskania pisemnej zgody firmy Sparta sp.  z o.o. z siedzibą w Bogucinie.
 5. Załącznikami do Regulaminu są: załącznik nr 1 do Regulaminu - wzór formularza odstąpienia od umowy.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i obowiązuje do umów sprzedaży zawartych począwszy od tego dnia.
 7. Polityka Prywatności (cookies) dostępna jest tutaj

 

 

 

Zarząd
SPARTA sp. z o.o.

Bogucin, 17 grudnia 2014 r

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM FIRMY SPARTA sp. z o.o.- obowiązujący do dnia 24.12.2014 r.

 

I.  Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy firmy działający pod adresem www.sparta.com.pl prowadzony jest przez Spółkę pod firmą "SPARTA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie (62-006 Kobylnica), przy ul. Bocznej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 181851; kapitał zakładowy 320.000,00 PLN; NIP: 777-25-56-072.
 2. Sklep internetowy firmy SPARTA sp. z o.o.o ( Sprzedawca/SPARTA) prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz na rzecz przedsiębiorców będących osobami prawnymi bądź jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, a także osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, tj. podmiotów które nie posiadają zawartych z firmą SPARTA odrębnych umów dotyczących współpracy, dystrybucji itp. (Kupujący).
 3. Sklep internetowy SPARTA prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski. Sklep nie prowadzi sprzedaży za granicę.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów oferowanych przez SPARTA sp. z o.o..
 5. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest przeprowadzenie rejestracji (dotyczy osób i przedsiębiorców, które nie dokonywały jeszcze zakupów za pośrednictwem www.sklep.sparta.pl ).
 6. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez SPARTA sp. z o.o. na stronie www.sklep.sparta.com.pl w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej sklepu SPARTA podawane są w polskich złotych (lub inne walucie jeśli zostanie dokonany taki wybór) i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT) oraz poz znaku "/" cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) chyba, że oferta stanowi inaczej. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia i potwierdznia go przez sprzedającego. Cena produktu który w chwili zamówienia jest niedostępny może ulec zmianie.
 7. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do sprzedawcy.
 8. Fotografie zamieszczone w sklepie internetowym oraz katalogu nie zawsze są zdjęciem danego produktu, mogą one być zdjęciem innego produktu danej grupy, różnić się kolorem, odmianą itd. należy je traktować jedynie uzupełniająco.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania czy też wycofania towaru z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdym momencie.
 10. Sprzedawca związany jest ceną od chwili potwierdzenia zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.
 11. Pomimo dołożenia należytej staranności w ofercie prezentowanej na www.sklep.sparta.com.pl mogą się pojawić błędy, w szczególności dotyczące danych techniczne produktu, kolor oraz inne dane indywidualizujące produkt. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na www.sklep.sparta.com.pl należy kontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub na adres email: sklep@sparta.com.pl.

 

II. Warunki dokonywania zakupów i składania zamówień

 1. Zamówienia można składać poprzez:
 • formularz zamówieniowy zamieszczony na stronie internetowej sklepu - przez 24h na dobę,
 • e-mailem na adres: sklep@sparta.com.pl
 • telefonicznie pod numerem 61 815-00-86  61 815-00-86
 • faksem na podstawie katalogu - faks 61 815-02-45
 • bezpośrednio w siedzibie firmy - 62-006 Kobylnica k/Poznania, BOGUCIN, ul.Boczna 4 - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.
 • przedstawiciela Spółki SPARTA Sp. z o.o. w siedzibie Kupującego
 1. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą telefoniczną lub elektroniczną.
 2. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca złożenie zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia i w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin może odstąpić od realizacji zlecenia
 4. Zamówienie przyjmowane jest do realizacji z chwilą jego zatwierdzenia przez Sprzedawcę.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców. W przeciwnym razie Klient zostanie poinformowany o innych możliwościach realizacji zamówienia i o swojej decyzji poinformuje Sprzedawcę. W takim przypadku możliwa jest częściowa realizacja bądź zmiana zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania oraz rezygnacja z zamówienia.
 6. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zlecenia bezpośredni wpływ ma dostępność towaru, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki przez spedytora. Szczegółowe informacje dotyczące czasu realizacji można uzyskać wysyłając formularz ze strony www lub email: sklep@sparta.com.pl.
 7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która doręczana jest Kupujacemu wraz z zamówionymi towarami.
 8. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze potwierdzone i przekazane do wysyłki firmie spedycyjnej.
 9. Informacja o stanach magazynowych ma charakter jedynie pomocniczy, jest aktualizowana najczęścij 1 raz dziennie ok. godziny 10.00 i nie uwzględnia bieżącej sprzedaży bezpośrednio z magazynu oraz poprzez sklep internetowy, a także ew. niezgodności magazynowych. Określenia typu normalna ilość towaru, duża ilość towaru mają charakter względny i obrazują poziom zaopatrzenia w stosunku do rozchodów towarów. 

 

III. Zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą przyjęcia i potwierdzenia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Umowa zawierana jest pomiędzy Kupującym oraz Sprzedawcą - Spółką SPARTA Spółka z o.o. z siedzibą w Bogucinie.
 3. Kupujący może zmienić zamówienie lub je anulować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: sklep@sparta.com.pl najpóźniej do chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę i przekazania do realizacji.
 4. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną bieżących informacji o ofercie Sprzedawcy, w tym w szczególności o nowych produktach, cenach i promocjach.
 5. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na podstawie Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Kupujący ma prawo wglądu do tych danych i żądania ich usunięcia.

 

IV. Sposoby płatności

 1. Zapłata za zamówione towary może być dokonana według wyboru Kupującego:
 • za pobraniem; wówczas zapłata następuje przy odbiorze przesyłki do rąk kuriera,
 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy; zamówiony towar wysyłany jest po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy na kwotę równą cenie zamówionego towaru
 • gotówką w kasie Sprzedawcy- przy odbiorze towaru w magazynie Sprzedawcy;
 1. W  przypadku  złożenia  zamówienia  przekraczającego  kwotę  300,00 zł  brutto Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty całości lub części wartości zamówienia.
 2. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
 •  stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca   oraz
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym        dokonano transakcji.

V. Warunki dostawy

 1. Zamówienie jest realizowane najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych + czas dostawy od daty potwierdzenia przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem pkt.II.7, przy czym o ile zamówiony towar dostępny jest w magazynie, wówczas zamówienie złożone do godz. 12.00 realizowane będzie w miarę możliwości w dniu złożenia i potwierdzenia przez firmę SPARTA, natomiast zamówienia złożone po godz. 12.00 potwierdzane i realizowane będzie najwcześniej w następnym dniu roboczym. Czas realizacji liczony jest od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów.
 2. Koszty dostawy zamówionych towarów w przypadku gdy jednostkowa wartość zamówienia netto nie przekracza kwoty 500,00 zł ponosi Kupujący, przy czym w przypadku standartowej przesyłki zryczałtowane koszty dostawy na terenie Polski wynoszą co najmniej:
  • przy wartości zamówienia powyżej 500 zł netto - na koszt firmy Sparta sp. z o.o.
  • przy stałej wspólpracy mozliwość wysyłki na koszt firmy Sparta sp. z o.o. , równiez w przypadku mniejszych zamówień
  • przy dostawie GLS i płatności przelewem lub przedpłacie w zalezności od wartości netto zamównienia: 
   • do 249,99 zł - 14,95 zł netto (18,39 zł brutto)
   • od 250,00 zł do 499 ,99zł - 11,95 zł netto (14,70 zł brutto)
   • od 500,00 zł - na koszt firmy Sparta sp. z o.o.
  • przy dostawie GLS za pobraniem od wartości netto zamównienia:
   • do 249,99 zł - 14,95 zł netto (18,39 zł brutto)
   • od 250,00 zł do 499,99 zł - 11,95 zł netto (14,70 zł brutto)
   • od 500,00 zł - na koszt firmy Sparta sp. z o.o.
   • odbiór w siedzibie firmy - na koszt firmy Sparta sp. z o.o.
 3. Koszty dostawy zamówień o wartości jednostkowej przewyższającej brutto 500,00 zł ponosi Sprzedawca, przy czym nie dotyczy to towarów wielkogabarytowych tj. o długości większej niż 2m.
 4. SPARTA sp. z o.o. zastrzega sobie również prawo poboru opłaty za dostarczenie towaru, w szczególności w przypadku gdy stosunek ceny brutto do jego wagi jest mniejszy niż 15 ( zł/kg).
 5. Zamówione towary można również odebrać osobiście bezpośrednio w siedzibie firmy w 62-006 Kobylnica, Bogucin ul.Boczna 4 w godzinach pracy magazynu tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00.
 6. Z chwilą odbioru zamówienia na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem rzeczy, w tym ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty towarów.  W przypadku przesyłki kurierskiej własność oraz wszelkie ryzyka przechodzą na Kupującego, z chwilą wydania przesyłki Kupującemu przez kuriera a w przypadku odbioru własnego, z chwilą wydania zamówionych towarów Kupującemu przez SPARTA.
 7. Zamówiony towar, w zależności od wybranej opcji, zostanie wysłany przesyłką kurierską realizowana przez firmę GLS, Pocztę Polską lub inną firmę wysyłkową lub transportem Sprzedawcy. Istnieje również możliwość odbioru towaru w siedzibie firmy.
 8. Klient składając zamówienie podejmuje decyzję co do tego, czy zamówione produkty zostaną przez niego odebrane z magazynu SPARTA sp. z o.o. czy też mają być one przesłane na adres wskazany w zamówieniu. W przypadku zamówienia przekraczającego limit kredytowy klienta zamówione produkty mogą być wyłącznie odebrane w magazynie SPARTA lub za pobraniem..
 9. W przypadku wyboru opcji odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy przy płatności gotówką, Kupujący jest zobowiązany do odebrania zamówionych towarów najpóźniej do końca następnego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania informacji o możliwości odbioru. Informacja ta zostanie przesłana na adres mailowy wskazany przez Kupującego.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez składającego zamówienie w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Kupujący.

 

VI. Zawieranie umów na odległość

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 ( Dz.U. nr 22 z 2000 poz 271 ze zm), Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ( za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową)dokonujący zakupów w sklepie internetowym www.sparta.com.pl  ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych, termin rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru / w dniu zawarcia umowy o świadczenie usług. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na dalej podany adres. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: Sparta sp. z o.o. 62-006 Kobylnica, Bogucin ul.Boczna 4 lub na e-mail: sklep@sparta.com.pl
 2. W przypadku, o którym mowa w pkt.1, Kupujący będący konsumentem ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
 3. Zwrot świadczeń: W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarzą-du. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Sparta sp. z o.o. 62-006 Kobylnica, Bogucin ul.Boczna 4. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sparta sp. z o.o. świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.
 4. Pieniądze za zwracany towar przelewane będą na wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy konto bankowe. Zwrot pieniędzy następuje niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia konsumneta od umowy.

 

VII. Gwarancje oraz wyłączenia odpowiedzialności Sprzedawcy

 1. Wszelkie towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego objęte są gwarancja producenta.
 2. Warunki gwarancji doręczane są wraz z towarem w oddzielnym dokumencie bądź na opakowaniu.

 

VIII. Reklamacje

 1. Jeżeli po wydaniu przesyłki Kupującemu przez kuriera bądź po wydaniu Kupującemu zamówionych towarów przez firmę SPARTA, Kupujący stwierdzi wady zamówionych towarów lub niezgodność dostarczonych towarów z zamówieniem wówczas zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie zawiadomić firmę SPARTA o zauważonych wadach. Firma SPARTA odbierze wadliwy towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacjiosobiście  lub przez firmę spedycyjną. 
 2. Jeżeli dostarczone towary są niezgodnie ze złożonym zamówieniem wyłącznie ilościowo, wówczas Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie zawiadomić firmę SPARTA o zaistniałej niezgodności, a SPARTA w przypadku potwierdzenia braków ilościowych Sprzedawca prześle Kupującemu na swój koszt brakujące towary.
 3. SPARTA rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od doręczenia wadliwego towaru. Towar wadliwy wymieniony zostanie na nowy, a jeżeli jest to niemożliwe SPARTA zaoferuje do wyboru Kupującego : inny towar dostępny w sklepie internetowym lub zwróci równowartość ceny zakupionego towaru. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji SPARTA zwróci Kupującemu koszt przesłania wadliwego towaru.

 

IX. Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca dołoży starań, aby jego świadczenia były na wysokim poziomie oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sprzedawca oświadcza, że sklep internetowy prowadzony jest przy wykorzystaniu bezpieczniejszych mechanizmów przechowywania danych.
 4. Kupujący zobowiązuje się do korzystania z zakupów drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a w szczególności do niedostarczania na www.sparta.com.pl oraz sklep@sparta.com.pl treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym oraz naruszającym dobre imię osób trzecich, w tym także niezamówionej informacji handlowej.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • sposób w jaki Kupujący korzystają ze strony www, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
 • szybkość przesyłania danych i wynikającą z ograniczeń technicznych i rodzajów łącz transmisyjnych;
 • brak transmisji lub przekłamania danych, wynikłe z niezgodności urządzeń technicznych lub oprogramowania zastosowanego przez Kupującego, w szczególności w zakresie niewłaściwego ustawienia parametrów monitora Kupującego skutkującego np. błędnym przyjęciem wyglądu nabywanych towarów.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu stają się skuteczne z chwilą ich ogłoszenia pod adresem www.sparta.com.pl.
 3. Zmiany regulaminu nie dotyczą formularzy zamówień, które zostały skutecznie przesłane przez Kupujących pod adresem www.sparta.com.pl .
 4. Wszelkie znaki towarowe oraz nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Część materiałów zawartych na stronie w szczególności zdjęć, rysunków, opisów technicznych, folderów, plików pdf jest własnością osób trzecich: producentów, importerów lub innych podmiotów.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 04 listopada 2012 r.
 6. W przypadku wystąpienia sporu strony będą dążyć do jego polubownego rozwiązania.
 7. Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, nie dotyczy osob fizycznych nie prowadzacych dzialanosci gospodarczej - konsumentow.
 8. Wszelkie zawiadomienia wynikające z umowy sprzedaży przez Internet winny być kierowane listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru na adres : SPARTA sp. z o.o. Bogucin, ul. Boczna 4, 62-006 Kobylnica lub na adres e-mail:sklep@sparta.com.pl oraz na adres Kupującego wskazany w formularzu zamówienia. Kupujący zobowiązany jest każdorazowo do poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu. W przeciwnym razie doręczenie dokonane na wcześniej wskazany adres uznane będzie za skuteczne.
 9. Wyrażenie zgody w trakcie rejestracji, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola check box na otrzymywanie informacji poprzez e-mailjest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie teraz i w przyszłości na adres poczty elektronicznej podanej w trakcie rejestracji informacji handlowej w rozumieniu atr.2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r.Nr 144, poz.1204, z późn. zm.), dotyczących w szczególności działalności oraz promocji i innych akcji handlowych organizowanych przez SPARTA sp. z o.o. z siedzibą w Bogucinie.Odwołanie zgody wymaga przesłania informacji o rezygnacji drogą e-mail na adres sklep@sparta.com.pl.

XI. Polityka cookie dostępna jest tutaj

 

 

Zarząd
SPARTA sp. z o.o.

 

Bogucin, 28 czerwca 2014 r.